Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2019

Velison Wonen hecht belang aan een goede risicobeheersing en -control. De invulling van het management control systeem wordt hieronder verder toegelicht.

 

Interne beheersomgeving

Voor de beheersing van de risico’s vormen de diverse statuten, reglementen en vastgelegde procedures en processen de basis. Hierin zijn de grote risicogebieden van Velison Wonen ingekaderd.

 

Er is een formele organisatiestructuur en op operationeel niveau zijn er functiebeschrijvingen waarin de taken en bevoegdheden van medewerkers zijn vastgelegd. In juni 2019 is de mandatering- en procuratieregeling Stichting Velison Wonen door de bestuurder vastgesteld. De Raad van Commissarissen keurde deze regeling in diezelfde maand goed. In het mandateringsoverzicht worden de individuele bevoegdheden nader gespecificeerd. Velison Wonen heeft een integriteits- en klokkenluidersregeling waaraan elke medewerker zich dient te conformeren.

 

Risicobeheersing

Velison Wonen heeft de onafhankelijke controllerspositie op interim-basis ingevuld. De functie valt rechtstreeks onder de bestuurder. Bij de onafhankelijke controller zijn ook de risicomanagementtaken neergelegd. Velison Wonen heeft een Risk Control Framework opgesteld waarin de belangrijkste risico’s zijn geïdentificeerd. 

Op basis van dit framework is een top aan risico’s vastgesteld. De geïdentificeerde risico’s worden per kwartaal gemonitord op opvolging van beheersingsmaatregelen.

 

Risicomanagementsysteem en verbeteringen

De Auditcommissie en Raad van Commissarissen zijn betrokken bij de invulling en uitvoering van het risicomanagementsysteem. Via de kwartaalrapportages of separate notities worden zij geïnformeerd over de ontwikkelingen en uitgevoerde audits. Ook in 2019 is door de onafhankelijke controller een auditplan opgesteld. De aandachtspunten uit de Management Letter van 2018 zijn afgehandeld of worden opgepakt. In 2019 heeft Velison Wonen een business controller op interim-basis aangetrokken. Hiermee wil Velison Wonen op een systematische wijze de interne beheersing versterken en professionaliseren. Deze controller heeft onder meer een ondersteunende taak bij de uitvoering van de interne controlemaatregelen die voortvloeien uit het Risk Control Framework. Er wordt een splitsing gemaakt tussen strategische en operationele risico’s.

 

Risicoprofiel Velison Wonen

Vanuit de top risico’s zijn de risico’s onder te verdelen in de onderstaande categorieën:

  • strategische risico’s;
  • operationele risico’s;
  • compliance risico’s.

Strategische risico’s

Hieronder vallen risico’s en onzekerheden die vaak een externe oriëntatie/ontstaansgrond hebben. Ze vormen een belemmering voor het verwezenlijken van de strategie en/of het businessmodel en kunnen van invloed zijn op de lange termijn doelstellingen. In de top tien risico’s zijn de volgende strategische risico’s benoemd:

  • politiek;
  • portefeuille strategie (duurzaamheid);
  • marktontwikkelingen.

 

Operationele risico’s

Dit zijn risico’s en onzekerheden die de effectiviteit en efficiëntie van de operationele activiteiten beïnvloeden. Daarmee hebben ze vooral betrekking en mogelijk invloed op de processen en de kortetermijndoelstellingen. In de top risico’s zijn onderstaande operationele risico’s benoemd:

  • interne organisatie;
  • PDCA-cyclus;
  • integriteit;
  • informatiemanagement.

 

Compliance risico’s

Naast de strategische en operationele risico’s is in de top risico’s ook het compliance risico benoemd. Dit zijn risico’s en onzekerheden die voortvloeien uit wetten en regels (zowel intern als extern) en die een directe invloed hebben op de organisatie en/of de bedrijfsprocessen.