Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2019

Vennootschapsbelasting

De discussie met de belastingdienst over de fiscale afschrijvingen is nog niet afgerond. Er is voor een bedrag van € 3.469.500,- bezwaar aangetekend over de jaren 2014-2016. In 2019 heeft Velison Wonen een gesprek gehad met de belastinginspecteur. De inspecteur stelt zich op het standpunt dat 70% fiscale restwaarde reëel te vinden, in plaats van de 40% fiscale restwaarde waar het bezwaar op gebaseerd is. Daarentegen heeft de inspecteur aangegeven dat wij de woningen versneld (25 jaar) mogen afschrijven. Voor de advisering laten we ons bijstaan door Deloitte. 

In december 2019 heeft Aedes een handreiking gepubliceerd over hoe er met belastinglatenties moet worden omgegaan in de jaarrekening. Eén van de boodschappen is om de latentie voor het opwaarderingspotentieel (afwaardering lagere WOZ) niet meer te vormen. Dit was de voornaamste latentie waarover bij accountantsorganisaties discussie ontstond. Middels het memo van Aedes wordt gestreefd naar een éénduidige beoordeling van de latenties. Velison Wonen zal de handreiking afstemmen met haar fiscalist en toepassen in de jaarrekening.

Btw

In 2019 hebben we door verkoop van grond een hogere belaste omzet dan normaal gebruikelijk gerealiseerd. Dit heeft geresulteerd in een btw-voordeel. Het belastingvoordeel bedraagt ruim € 23.000,-.

 

In 2019 is Velison Wonen aangesloten bij het gezamenlijke woonruimteverdeelsysteem in de Metropoolregio Amsterdam. Door de aankoop van aandelen in Woningnet kan Velison Wonen gebruik maken van de koepelvrijstelling btw voor de afgenomen diensten van Woningnet.