Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2020

De resultatenrekening wordt volgens de functionele indeling gepresenteerd. De begroting versus realisatie lichten we toe op basis van de categoriale indeling, die als basis dient voor de functionele indeling. 

 

Huuropbrengsten en huurderving

De huuropbrengsten van de DAEB tak geven een overschrijding ten opzichte van de begroting (€ 107.000,-). Dit is deels te verklaren door de inkomensafhankelijke huurverhoging; deze wordt niet begroot. Daarnaast zijn twee teruggekochte koopgarantwoningen toegevoegd aan het DAEB bezit en draagt een lagere huurderving positief bij.

 

Onderhoud

Op totaalniveau liggen de uitgaven van het onderhoud in lijn met de begroting (ca € 99.000 lager dan begroot). Als we naar de verschillende onderdelen van de onderhoudsbegroting kijken, zien we wel afwijkingen. Planmatig onderhoud laat een lichte overschrijding zien. 

De overschrijding is grotendeels het gevolg van werkzaamheden uit 2019, die niet begroot waren. Reparatieonderhoud laat een grote onderschrijding zien, deze onderschrijding compenseert de overschrijdingen van planmatig per adres en contractonderhoud. Het mutatieonderhoud ligt in lijn met de begroting.

 

Lonen en salarissen

In januari is een aanvullende begroting goedgekeurd, waarbij de post lonen en salarissen is verlaagd met € 413.000 en de post inhuur personeel is verhoogd met een bedrag van € 515.000. De realisatie van salariskosten, overige personeelskosten en inhuur personeel laat op totaalniveau een overschrijding zien van € 159.000. De reden van de overschrijding is dat een aantal collega’s vervroegd met pensioen is gegaan en we te maken hebben gehad met een hoger ziekteverzuim dan gebruikelijk. Om de bezetting te borgen is extra tijdelijk personeel ingehuurd. 

Naast het borgen van de bezetting is gekozen voor het inhuren van extra beleidskracht ter ondersteuning van diverse (transitie) projecten in de organisatie.

 

Beheerlasten

De beheerlasten liggen op totaalniveau in lijn met de begroting. Sommige posten laten een overschrijding zien zoals advieskosten, fiscale werkzaamheden en telefonie. Bij de advieskosten liggen er verschillende zaken aan ten grondslag: juridische ondersteuning voor ontruimingen, werkzaamheden investerings- kaders en ondersteuning voor de Module Assetmanagement (AM) voor de portefeuillestrategie. Bij telefonie zijn extra kosten gemaakt door het mogelijk maken van plaats- en tijdonafhankelijk werken. Tegenover de overschrijding van bovenstaande posten staan lagere uitgaven voor PR en communicatie, het woonruimteverdeelsysteem, de leges huurcommissie en het budget voor de Huurdersraad.