Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2019

De resultatenrekening wordt volgens de functionele indeling gepresenteerd. De begroting versus realisatie lichten we toe op basis van de categoriale indeling, die als basis dient voor de functionele indeling. Er zijn geen grote afwijkingen tussen de begroting en de realisatie.

 

Huuropbrengsten

De huuropbrengsten van de DAEB tak geven een overschrijding ten opzichte van de begroting (€ 150.000,-). Dit wordt veroorzaakt door extra inkomsten door inkomensafhankelijke huurverhoging, koopgarantwoningen die teruggebracht zijn in de huur en door hogere inkomsten uit harmonisatie.

Onderhoud

De onderhoudsbegroting wordt met ruim 12,5% onderschreden (€ 980.000,-) De afwijking heeft grotendeels te maken met het niet uitnutten van de planmatig onderhoudsbegroting van ruim € 800.000,- en onderschrijdingen op reparatieverzoeken € 131.000.-.

 

Lonen en salarissen

De lonen en salarissen laten per saldo een onderschrijding zien (€ 210.000,-). Deze wordt veroorzaakt door het niet vast invullen van diverse functies. 

In de begroting is rekening gehouden met de invulling van de functies van directeur-bestuurder, controller en business-controller. De functie van directeur-bestuurder is in november vervuld en de overige functies zijn op interim-basis vervuld. 

 

Beheerlasten

De beheerlasten vertonen op totaalniveau een onderschrijding (€ 66.000.-). Enkele posten laten een onderschrijding zien, zoals incassokosten, legeskosten huurcommissie en pr en communicatie. Accountantskosten en fiscaliteit laten een overschrijding zien.