Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2020

De Ondernemingsraad 

In 2020 bestaat de ondernemingsraad (OR) van Velison Wonen uit voorzitter Marian Hulsbergen, secretaris Gerda Taag en Anneloes Roffel. 

 

Bestuurlijk overleg

Het regulier overleg met de directie vond eens per zes weken plaats. Wegens corona gebeurde dit via Teams.

 

De ondernemingsraad is steeds betrokken bij de ontwikkelingen van het nieuwe ondernemingsplan en de voortgang die de organisatie voor ogen heeft. 

Deze onderwerpen kwamen onder meer ter sprake: 

  • Analyse en conclusies van House of Performance t.b.v. mutatieproces;
  • Strategisch personeelsbeleid;
  • Corona en thuiswerken;
  • Ondernemingsplan;
  • Transitieplan 2020;
  • Verkiezingen 2021;
  • Topstructuur.

 

Overleg met de Raad van Commissarissen 

In juni en december heeft de ondernemingsraad overleg gehad met de Raad van Commissarissen. Door de aanstelling van een nieuwe voorzitter en twee nieuwe leden was kennismaking relevant. Ook kwamen de ontwikkelingen binnen de organisatie ruim aan bod. In het laatste overleg is besloten dat in het vervolg het regulier overleg met de Raad eens per jaar zal plaatsvinden. 

Advies en instemming 

De ondernemingsraad heeft twee keer een positief advies uitgebracht. Dit betrof de aanstelling van de voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer M. Zonneveld en de wijziging van de topstructuur, respectievelijk de overgang van drie naar twee managers. De ondernemingsraad heeft ingestemd met terugbetalingsregeling van studiekosten. 

 

Verkiezingen

In 2021 dient een nieuwe ondernemingsraad gekozen te worden. Gezien de ontwikkelingen in de organisatie is een vorm van medezeggenschap zeer wenselijk en de bestuurder acht dit ook van belang. Mocht het vormen van een nieuwe ondernemingsraad niet tot stand kunnen komen zal naar een andere vorm van medezeggenschap worden gezocht.