Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2019

Velison Wonen bestaat uit drie bedrijfsonderdelen: Wonen, Vastgoed en Financiën.

Ieder onderdeel wordt aangestuurd door een manager. Met de directeur-bestuurder vormen zij het managementteam. Verder is er een stafafdeling waarvan beleid, bestuurs- en directiesecretariaat, control, HRM en communicatie deel uitmaken. Het toezichthoudend orgaan is de Raad van Commissarissen. 


Formatieomvang

De formatie bedroeg over 2019 gemiddeld 33,62 fte.Gedurende 2019 was er sprake van instroom, doorstroom en uitstroom.

 

Organisatorische veranderingen 

In 2019 werden twee functies toegevoegd; een medewerker assetmanagement (instroom) voor bepaalde tijd (1 jaar) en een programmamanager Wonen (interne doorstroom). De beleidsmedewerkster ging aan het einde van het verslagjaar met pensioen. Deze functie is vervolgens op een andere manier ingevuld en gewijzigd in beleidsmedewerker Wonen (interne doorstroom). Wegens de interne doorstroom van twee medewerkers op de afdeling Wonen wordt een woonconsulent geworven.

 

Wisseling directeur-bestuurder

Per 1 november volgde Eric van Kaam interim-bestuurder Paul Vlug op als directeur-bestuurder van Velison Wonen. 

 

Personeelsbeoordeling 

De HRM-cyclus bestaat uit drie gesprekken per jaar: een planningsgesprek, een voortgangsgesprek en een beoordelingsgesprek. Velison Wonen kent een beoordelingssysteem met salarisgroei volgens artikel 4.7 van de CAO Woondiensten. 

 

Ontwikkeling en inzetbaarheid

Voor een toekomstbestendige organisatie is de ontwikkeling van medewerkers zeer belangrijk. Tijdens de HRM-cyclusgesprekken wordt met de medewerker besproken de benodigde opleidingen en trainingen voor het behalen van de afdelings- en bedrijfsdoelen. Ook is er aandacht voor de persoonlijke loopbaanontwikkeling.

 

Velison Wonen stimuleert inzetten van het persoonlijk loopbaanbudget voor persoonlijke ontwikkeling.

Project Loopbaan

Velison Wonen is aangesloten bij Project Loopbaan, een initiatief van Noord-Hollandse woningcorporaties. Doel van dit project is de arbeidsmobiliteit en inzetbaarheid van medewerkers te stimuleren. Vanuit het project worden activiteiten georganiseerd voor medewerkers en managers van de aangesloten corporaties. In 2019 konden medewerkers stagelopen (binnen én buiten de sector), LinkedIn trainingen volgen, events bezoeken, gebruik maken van vacature-uitwisseling en van een loopbaancoach/leeradviseur.

 

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage in 2019 bedroeg 3,56 %. Bij de berekening is rekening gehouden met gedeeltelijk zieke medewerkers en parttimers. Velison Wonen streeft naar een gemiddeld ziekteverzuim van < 4,5% (doelstelling voor 2019). 

 

Om het ziekteverzuim verder terug te dringen zetten wij diverse mogelijkheden in: het stimuleren van re-integratie en het bespreekbaar maken van mogelijke oorzaken van de meldingen. Ook besteden wij aandacht aan de rol en verantwoordelijkheid van de leidinggevenden en het effect dat verzuim van iemand heeft op de werkdruk van een ander. 

 

In 2019 hebben MT, directie en HR een evaluatiegesprek met de arbodienst gevoerd. 

 

Vitaliteit medewerkers

Omdat gezond eten, bewegen, plezier en ontspanning positief zijn voor het welzijn en de prestaties van medewerkers, werd in 2019 Project Fit ingezet. Zo werden verschillende ergonomische producten uitgeprobeerd, kon men meedoen aan een bootcamp, of viel er regelmatig te genieten van gezonde lunches, fruit of een gezonde snack. 

 

Digitalisering HR-processen

De personeels- en salarissoftware is uitgebreid met de module Workflow. Dankzij deze module worden de HRM-processen beter geautomatiseerd. Informatie voor medewerkers, leidinggevenden en HRM zijn nu makkelijk benaderbaar via één digitaal systeem.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

In het tweede kwartaal van 2019 namen personeelsleden deel aan een medewerkerstevredenheidsonderzoek. De resultaten werden voorgelegd aan de Ondernemingsraad en de medewerkers zelf. Een afvaardiging van medewerkers brengt op basis van deze resultaten advies uit aan directie en MT over eventuele verbetermogelijkheden.

 

Arbo

Medewerkers hebben herhaaldelijk geklaagd over het binnenklimaat van het kantoor. Daarom werden er metingen uitgevoerd. In juni is het rapport ‘Binnenklimaat kantoor Velison Wonen’ uitgebracht. Het onderzoek wees uit dat het binnenmilieu matig was; de luchtvochtigheid was in elke ruimte te laag en zou gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. De adviezen van de onderzoekers zijn doorgevoerd.

 

Vertrouwenspersoon

Er is eenmaal een vertrouwenspersoon ingeschakeld.

 

CAO Woondiensten: Generatiepact Woondiensten

Vanaf 1 januari 2019 kregen corporatiemedewerkers van 63 jaar en ouder de mogelijkheid minder te gaan werken. Zo ontstaat ruimte voor instroom van jongeren. In 2019 maakten vier medewerkers gebruik van dit generatiepact. De vrijgekomen uren zijn gebundeld en herbezet door een medewerker jonger dan 35 jaar (Programmamanager).

 

Figuur 6.1 Organogram

Klik voor een grotere versie