Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2020

Velison Wonen is een organisatie in beweging. Samen met onze medewerkers, een heel belangrijk deel van onze organisatie, zorgen we voor onze huurders. Wij willen onze medewerkers meenemen in de ontwikkelingen die spelen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. In 2020 hebben we met elkaar een nieuw ondernemingsplan gemaakt waarin we hebben aangeven naar een transitie door te maken naar zelforganiserende teams. In 2021 zal hier verder vorm aan worden gegeven.

 

De huidige bedrijfsonderdelen Wonen, Vastgoed, Financiën en Staf zullen in 2021 een eerste stap naar verandering zetten om in teams te gaan samenwerken, waarbij de directeur-bestuurder samen met het management de kaders bepaalt en de verantwoording lager in de organisatie ligt.

 

Toezichthoudend orgaan is de Raad van Commissarissen.


Personeelssamenstelling

 

 

* In 2019 lag de gemiddelde leeftijd nog rond de 56 jaar. Door uitstroom en het gebruik van het generatiepact (vier medewerkers) hebben wij de doelstelling gebruikt om bij instroom jongere medewerkers aan te trekken.

 

Instroom, doorstroom en uitstroom

Klik voor een grotere versie

 

Beoordelen en belonen 

De HRM-cyclus bestaat uit een cyclus van drie gesprekken per jaar: een planningsgesprek, een voortgangsgesprek en een beoordelingsgesprek. Velison Wonen kent een beoordelingssysteem met salarisgroei volgens artikel 4.7 van de CAO Woondiensten. 

 

Strategische personeelsplanning

In het verslagjaar is middels een analyse van het huidig personeelbestand een start gemaakt met de strategische personeelsplanning. 

 

Scholing en Loopbaanontwikkeling

Ontwikkeling van medewerkers is belangrijk; voor henzelf, voor de organisatie en voor de maatschappij. Velison Wonen wil de medewerkers optimaal en duurzaam inzetten voor een toekomstbestendige organisatie. Medewerkers hebben hier zelf ook een verantwoordelijkheid in en worden gestimuleerd, begeleid en gefaciliteerd te kijken welke opleidingen en trainingen zij kunnen volgen voor het behalen van persoonlijke-, afdelings- en bedrijfsdoelen. 

 

Scholing en ontwikkeling zijn een vast gespreksonderdeel van de HR-cyclus. Naast een opleidingsbudget (2,5% van de loonsom) worden medewerkers gestimuleerd gebruik te maken van hun persoonlijk ontwikkelingsbudget.

Project Loopbaan

Velison Wonen is aangesloten bij Project Loopbaan, een initiatief van Noord-Hollandse woningcorporaties. Het doel van dit project is de arbeidsmobiliteit en inzetbaarheid van medewerkers te stimuleren. Vanuit het project worden activiteiten georganiseerd voor medewerkers en managers van de aangesloten corporaties. In 2020 waren er (deels aangepaste) activiteiten zoals een LinkedIn-training, uitwisseling vacatures, een corona-enquête, online introductiemiddag nieuwe medewerkers, vakgerichte trainingen, mogelijkheid om te sparren met een loopbaanadviseur, voorbereiding sollicitatiegesprek en de uitdagingen van het thuiswerken. De geplande stagemaand kon door de coronamaatregelen niet doorgaan. Via de website en een maandelijkse nieuwsbrief worden medewerkers geïnformeerd over de activiteiten van Project Loopbaan.

 

FLOW

FLOW staat voor Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties. De werkgever en werknemer verstrekken een bijdrage aan het Fonds. FLOW stelt zich ten doel dat alle corporatiemedewerkers hun werk nu en in de toekomst goed, gezond en gemotiveerd doen. Daar ontwikkelen ze praktische handvatten voor zoals de loopbaanwijzer, het kansenportaal, testen, adviezen en webinars. Via Fonds Leren en Ontwikkelen Woon-
corporaties (FLOW) hadden medewerkers in 2020 recht op drie gratis loopbaangesprekken. 

 

FLOW is ook initiatiefnemer van de website www.Watdoejijmorgen.nl. Deze website is in samenwerking met de Corporatie Academie ontwikkeld om medewerkers te helpen bij te blijven en zich te blijven ontwikkelen. Dat is belangrijk in een snel veranderende samenleving waarin de juiste kennis en vaardigheden nodig zijn om het werk goed en met plezier te kunnen doen. De activiteiten van FLOW worden door P&O regelmatig bij medewerkers onder de aandacht gebracht. 

 

Organogram

Klik voor een grotere versie

Ziekteverzuim

Verzuimpercentages

Het ziekteverzuimpercentage in 2020 bedroeg 8,34%. Bij de berekening is rekening gehouden met gedeeltelijk zieke medewerkers en parttimers. Velison Wonen streeft naar een gemiddeld ziekteverzuim van < 4,5% (doelstelling voor 2020). Het verzuimpercentage zit hier ruim boven doordat er vijf medewerkers waren met een langdurig verzuim (> 43 dagen). Velison Wonen houdt met de arbodienst regelmatig contact met medewerkers met ziekteverzuim en biedt interventie (preventieve hulp, arbeidspsycholoog, coaching, wandelsessies e.d.). Het ziekteverzuim is behoorlijk toegenomen de afgelopen periode. Er zijn een aantal mensen langdurig uitgevallen. Hoofdoorzaak is de ontstane situatie door COVID-19 in combinatie met privéomstandigheden. Het heeft onze volle aandacht en wij doen het nodige aan begeleiding en ondersteuning. Onlangs heeft HR alle medewerkers gebeld en geïnventariseerd hoe het met iedereen gaat. Het blijkt dat er geen algemeen patroon in het ziektebeeld valt te herkennen. Het wordt individueel verschillend ervaren, dus is onze aanpak ook hierop gericht.

 

 

 

Arbeidsomstandigheden

Sinds maart 2020 werken de meeste medewerkers thuis, conform het advies van de RIVM. Velison Wonen heeft gefaciliteerd in ICT en materialen om veilig thuis te werken. Voor de medewerkers die niet de mogelijk-
heid hebben thuis te werken zijn - conform de RIE (COVID-19 vragenlijst) en aanbevelingen van de RIVM - de kantoorwerkplekken en centrale ruimten veilig en coronaproof ingericht. Medewerkers ontvangen regelmatig updates, richtlijnen en veiligheidsmiddelen. Met zowel de medewerker thuis als op kantoor is regelmatig contact om te kijken hoe het met hen gaat en of er ondersteuning (middelen, coaching, kinderopvang e.d.) nodig is.