Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2019

Voor de beloning van de voorzitter en leden van de Raad van Commissarissen wordt de beloningscode van de VTW gehanteerd. De totale kosten bedroegen in 2019 € 76.623,- waarvan € 61.665,75 inclusief BTW aan honoreringskosten. Dit is ruim onder het toepasselijke maximale bezoldigingspercentage voor commissarissen. 

De voorzitter van de Raad ontvangt een vergoeding van € 14.200,- excl. BTW, een lid van de Raad van Commissarissen ontvangt € 9.500,- excl. BTW. Van andere dan in de beloningscode vastgestelde vergoedingen is geen sprake. Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders in Woningbouwcorporaties (VTW). 

Raad van Commissarissen Velison Wonen

 

De heer Y. Achahbar

De heer G.J.J. Thaens

De heer M. Zonneveld

 

IJmuiden, 17 juni 2020