Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2019

Overleg met Huurdersraad van Velison Wonen

Het contact met de Huurdersraad van Velison Wonen verloopt doorgaans via de op voordracht van de Huurdersraad benoemde commissarissen. De jaarlijkse vergadering van de Huurdersraad en Raad van Commissarissen vond plaats op 19 juni 2019. De selectie van de nieuwe directeur-bestuurder en de wens vanuit de Huurdersraad om het onderhoudsbeleid te herijken en een klantvisie te formuleren kwamen hier uitgebreid aan bod. Ook is gesproken over toekomstvisie en duurzaamheidsbeleid.

De Raad van Commissarissen heeft veel waardering voor de inzet en betrokkenheid van de Huurdersraad.

Overleg met de Ondernemingsraad

In 2019 heeft de Raad van Commissarissen op 19 juni 2019 met de Ondernemingsraad overlegd, omtrent de volgende onderwerpen: de profielschets van de te werven interim directeur-bestuurder, de toekomstvisie voor Velison Wonen, de door medewerkers ervaren toename van externe agressie, het project loopbaan en deelname aan het nieuwe woonruimteverdeelsysteem. Ook werd besloten het overleg voortaan twee keer per jaar te houden.

Gemeenten en overige stakeholders

De Raad van Commissarissen liet zich in 2019 door de bestuurder informeren over het gevoerde overleg met de gemeente Velsen en overige stakeholders. Daarnaast hebben leden van de Raad individuele contacten met stakeholders bij diverse aangelegenheden.