Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2020

Overleg met Huurdersraad van Velison Wonen

Het contact met de Huurdersraad van Velison Wonen verloopt in de regel via de commissarissen die op voordracht van de Huurdersraad zijn benoemd. In 2020 vergaderde de Raad tweemaal met de Huurdersraad, op 17 juni en 2 december 2020. Hierbij is onder andere aan de orde geweest de samenstelling van de Raad van Commissarissen, de koers van de corporatie en evaluatie sinds het aantreden van de directeur-bestuurder en is een besluit genomen over de Procedure benoeming en herbenoeming (huurders)commissarissen Velison Wonen. 

In december zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: prestatieafspraken Velison Wonen met de gemeente Velsen, het visitatierapport en het Ondernemingsplan 2021 - 2025. Afgesproken is het overleg voortaan eenmaal per jaar te houden. De Raad van Commissarissen heeft veel waardering voor de inzet en betrokkenheid van de Huurdersraad.

 

Overleg met de Ondernemingsraad

In 2020 heeft de Raad van Commissarissen op 17 juni en op 2 december met de Ondernemingsraad overleg gehad. 

Er is gesproken over de samenstelling van de Raad van Commissarissen, de koers van de corporatie en er is een besluit genomen over de Procedure benoeming en herbenoeming (huurders)commissarissen Velison Wonen. 

Afgesproken is het overleg voortaan eenmaal per jaar te houden.

 

Gemeenten en overige stakeholders

De Raad van Commissarissen liet zich in 2020 door de bestuurder informeren over het gevoerde overleg met de gemeente Velsen en overige stakeholders. Daarnaast hebben leden van de Raad individuele contacten met stakeholders bij diverse aangelegenheden.