Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2020

Selectie- en Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie bestaat sinds 30 oktober 2020 uit mevrouw De Graaff (voorzitter) en de heer Zonneveld. Tot 30 oktober is de heer Thaens voorzitter a.i. geweest. De commissie heeft zich met name bezig gehouden met activiteiten in het kader van de beoordeling en ontwikkeling van de bestuurder. Ook is aandacht besteed aan de vergoeding van de Raad van Commissarissen en aan de profielen van de Raad van Commissarissen. 

 

Relatie met de directeur-bestuurder

De beide voorzitters van de Raad van Commissarissen hebben in 2020 opeenvolgend regelmatig tussentijds contact gehad en agendaoverleg met de directeur-bestuurder gevoerd. In deze gesprekken vervulde de voorzitter een klankbord voor de directeur-bestuurder. Ook andere leden van de Raad hadden tussentijds contact en deden tussentijds suggesties voor verbeteringen aan de directeur-bestuurder en zijn team. De relatie met de directeur-bestuurder is open en professioneel. De bestuurder kan zijn functie onafhankelijk vervullen.

Het salaris van de directeur-bestuurder is gebaseerd op de Wet Normering Topinkomens (WNT). De bestuurder ontvangt een vast salaris. Er is geen auto aan het bestuur beschikbaar gesteld. Gemaakte reiskosten worden vergoed aan de hand van het werkelijk gemaakte aantal kilometers. 

 

Beloning directeur-bestuurder E. van Kaam over de periode 1 januari 2020 tot 1 januari 2021:

 

Klik voor een grotere versie

De directeur-bestuurder E. van Kaam behaalde in 2020 14 PE-punten.

 

Auditcommissie

De Auditcommissie bestaat uit de heer Thaens (voorzitter) en de heer Achahbar. De commissie is met de directeur-bestuurder, de manager Financiën en de controller in 2020 vier keer bijeengekomen. 

In 2020 is met externe accountant Baker Tilly Berk (BTB) de uitkomsten van de interim controle, de opvolging van aanbevelingen uit de eerdere Management Letter alsmede de financiële risico’s die relevant zijn voor Velison Wonen aan de orde geweest.

 

De auditcommissie heeft in 2020 de interne financiële en managementrapportages en de externe vastlegging besproken, ter voorbereiding van de besluitvorming door de Raad van Commissarissen. De Begroting 2021, het Treasury jaarplan 2021 en de meerjarenbegroting 2021-2024 zijn tevens in de Auditcommissie behandeld. 

De lopende vastgoedprojecten zijn besproken in de Auditcommissie. Ook is het geactualiseerde Investeringsstatuut besproken, ter voorbereiding van de besluitvorming door de Raad van Commissarissen.

 

Risicomanagement was in 2020 net als in voorgaande jaren een belangrijk onderwerp van de Auditcommissie, waaronder de identificatie van top risico’s, de totstandkoming van het interne controleplan en de verdere inbedding van het risicomanagement beleid in de organisatie. Aandacht is tevens besteed aan de verdere inrichting van de onafhankelijke controlfunctie volgens het “three Lines of defence” model.