Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2019

Selectie- en Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie bestaat uit mevrouw Hagen (voorzitter), mevrouw Rosielle en de heer De Vries. De commissie heeft zich met name gericht op activiteiten in het kader van de beoordeling en ontwikkeling van de bestuurder, de herbenoeming van de interim directeur-bestuurder en het opstellen van het profiel voor de nieuw aan te stellen directeur-bestuurder. Ook besteedde de commissie aandacht aan de vergoeding van de Raad van Commissarissen en aan de profielen van de Raad van Commissarissen. 

 

Relatie met de directeur-bestuurder

In verband met de bestuurswisseling had de Raad van Commissarissen in 2019 te maken met twee opeenvolgende bestuurders. Met beide (interim-)bestuurders had de RvC-voorzitter in 2019 regelmatig tussentijds contact en agendaoverleg. In deze gesprekken vervulde de voorzitter een klankbordrol voor de directeur-bestuurder. Ook andere leden van de Raad hadden tussentijds contact en deden tussentijds suggesties voor verbeteringen aan de directeur-bestuurder en zijn team. De relatie met de directeur-bestuurder is open en professioneel. De bestuurder kan zijn functie onafhankelijk vervullen.

 

Het salaris van de directeur-bestuurder is gebaseerd op de Wet Normering Topinkomens (WNT). De bestuurder ontvangt een vast salaris. Er is geen auto aan de bestuurder beschikbaar gesteld. Gemaakte reiskosten worden vergoed aan de hand van het werkelijk gemaakte aantal kilometers. 

Tussen 1 september 2018 en 1 september 2019 werkte de heer P. Vlug 24 uur per week als directeur-bestuurder op interim-basis. Na die periode werkte de heer Vlug tot 1 november 2019 variabele uren voor Velison Wonen.

 

Beloning directeur-bestuurder P. Vlug over de periode 1 januari 2019 tot 1 september 2019

 

Klik voor een grotere versie

 

Beloning directeur-bestuurder P. Vlug over de periode 1 september 2019 tot 1 november 2019

 

Klik voor een grotere versie

 

Beloning directeur-bestuurder E. van Kaam over de periode 1 november 2019 tot 1 januari 2020

 

Klik voor een grotere versie

 

Auditcommissie

De Auditcommissie bestaat uit mevrouw Van der Steen-Jacquet (voorzitter) en de heer Thaens. De commissie is met de directeur-bestuurder, de manager Financiën en de controller in 2019 vier keer bijeengekomen. 

 

In 2019 werd met externe accountant Baker Tilly (BT) de uitkomsten van de interim-controle, de opvolging van aanbevelingen uit de eerdere Management Letter en de voor Velison Wonen relevante financiële risico’s besproken. 

 

De Auditcommissie heeft in 2019 de interne financiële en managementrapportages en de externe vastlegging besproken, ter voorbereiding van de besluitvorming door de Raad van Commissarissen. De Begroting 2020, het Treasury jaarplan 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2024 zijn tevens in de Auditcommissie behandeld. 

 

De lopende vastgoedprojecten, zoals Stadspark en KPN, kwamen in de Auditcommissie aan de orde. Ook werd het Investeringsvoorstel Meerweidenlaan in Velsen-Noord besproken, ter voorbereiding van de besluitvorming door de Raad van Commissarissen. Het financieel beleid is herijkt. Hierover heeft de Auditcommissie advies aan de Raad van Commissarissen uitgebracht ter voorbereiding van de besluitvorming. 

 

Risicomanagement was ook in 2019 een belangrijk onderwerp voor de Auditcommissie. De focus lag hierbij met name op de identificatie van top risico’s, de totstandkoming van het interne controleplan en de verdere inbedding van het risicomanagementbeleid in de organisatie. Ook besteedde de commissie aandacht aan de verdere inrichting van de onafhankelijke controlfunctie volgens het ‘Three Lines of Defence’-model.