Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2020

De Raad van Commissarissen hanteert het consensusmodel bij het nemen van besluiten. Genomen besluiten zijn duidelijk in de verslagen vastgelegd.

 

In het verslagjaar 2020 heeft de Raad van Commissarissen onder meer de volgende besluiten genomen:

 • De gezamenlijke reactie met het bestuur op het visitatierapport; 
 • Opdrachtverlening van controle van de jaarstukken aan de accountant; 
 • Vaststelling van de jaarrekening en het verslag van de Raad van Commissarissen over 2019; 
 • Beoordeling en de bezoldiging van de bestuurder; 
 • De aanvaarding van het vertrek van twee commissarissen; 
 • Benoeming van drie nieuwe commissarissen; 
 • Benoeming van een nieuwe voorzitter de Raad van Commissarissen; 
 • Indexatie van de bezoldiging van de directeur-bestuurder; 
 • Verhoging van de bezoldiging van de commissarissen over 2021. 

In 2020 keurde de Raad van Commissarissen onder meer goed: 

 • De aanvraag voor de aanvullende begroting ten behoeve van bedrijfskosten in 2020; 
 • De procedure benoeming en herbenoeming (huurders)commissarissen Velison Wonen; 
 • Het investeringsstatuut en de Financiële kaders; 
 • De Prestatieafspraken 2021 en meerjarenafspraken 2022 - 2025 met gemeente Velsen en Huurdersraad Velison Wonen; 
 • Diverse projectbesluiten, waaronder complex 604 - Bloemenbuurt te Santpoort Noord en Projectbesluit complex 512 - Guldenwagenplantsoen en Grote Hout of Koningsweg te Velsen Noord; 
 • Het Ondernemingsplan 2021 - 2025; 
 • De financiële kaderbrief, die ten grondslag ligt aan de begroting 2021 en MJB 2022 - 2025; 
 • De begroting 2021 en MJB 2022 - 2025; 
 • Het Treasury Jaarplan 2021; 
 • Aanpak/werkwijze selectie- en gunningstraject Energiebesparingsprogramma. 

In 2020 heeft de Raad van Commissarissen verder met het bestuur onder meer over de volgende onderwerpen gesproken en/of advies gegeven: 

 • Visitatie 2016 - 2019; 
 • Uitgangspunten ondernemingsstrategie; 
 • ICT-jaarplan 2021;
 • Informatie- en Automatiseringsbeleid; 
 • Tertiaalrapportages; 
 • Management letter en accountantsverslag; 
 • Integriteit.