Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2019

De Raad van Commissarissen hanteert het consensusmodel bij het nemen van besluiten. Genomen besluiten zijn duidelijk in de verslagen vastgelegd.

 

In het verslagjaar 2019 heeft de Raad van Commissarissen onder meer de volgende besluiten genomen:

 • Goedkeuring bestuursbesluit inzake Investeringsvoorstel Meerweidenlaan in Velsen-Noord;
 • Goedkeuring Auditplan 2019;
 • Goedkeuring Reglement werving, selectie- en (her)benoeming van bestuurders Velison Wonen;
 • Vaststelling Bestuursverslag en Jaarrekening 2018 met decharge van de directeur-bestuurder;
 • Goedkeuring Voorstel Jaarafspraken (prestatieafspraken) 2020 (zgn. Bod aan de gemeente);
 • Goedkeuring Mandatering- en procuratieregeling;
 • Goedkeuring herbenoeming dhr. Vlug als directeur-bestuurder tot 1 oktober 2019;
 • Goedkeuring benoeming commissaris mw. M. Hagen als vice-voorzitter van de RvC;
 • Goedkeuring aanstelling van Dhr. Van Kaam als directeur-bestuurder van Velison Wonen per 1 november 2019;
 • Goedkeuring jaarplan 2020;
 • Goedkeuring begroting 2020 en Meerjarenbegroting.