Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2020

De Raad van Commissarissen kwam in 2020 zes keer in een reguliere vergadering bijeen. Naast deze vergaderingen: 

  • Kwam de Raad - zonder bestuurder - driemaal bijeen om van gedachten te wisselen over de samenstelling en (het vertrek van enkele) leden van de Raad van Commissarissen; 
  • Werd de Raad in een informele vergadering door de bestuurder op de hoogte gebracht van zijn voornemens omtrent de nieuwe ondernemingsstrategie van Velison Wonen; 
  • Nam de Raad van Commissarissen deel aan het gesprek met betrekking tot de visitatie van de corporatie;
  • Voerde de Raad van Commissarissen tweemaal een gesprek met de Huurdersraad en de Ondernemingsraad, eenmaal in aanwezigheid van de directeur-bestuurder.

 

Er is twee keer vergaderd met de Huurdersraad en twee keer met de Ondernemingsraad. Bij één vergadering was de accountant aanwezig; tijdens deze vergadering zijn o.m. het jaarverslag, de jaarrekening en het accountantsoordeel besproken.

Van alle vergaderingen van de Raad van Commissarissen met de bestuurder is een verslag opgesteld. Er is eveneens een verslag opgesteld van de vergadering (zonder bestuurder) waarin over de samenstelling Raad van Commissarissen is besloten. Verder hebben leden van de Raad van Commissarissen buiten de vergaderingen om over specifieke onderwerpen gesproken met de bestuurder. 

Enkele leden van de Raad hebben de jaarvergadering van het bestuur van de Huurdersraad en haar leden bijgewoond. Diverse leden van de Raad van Commissarissen hebben bijeenkomsten bijgewoond van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).