Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2019

Integriteit en onafhankelijkheid

Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk, conform de criteria van de Governancecode. Er zijn geen financiële voordelen, persoonlijke leningen of financiële garanties verstrekt.

 

Aanspreekbaarheid

De Raad van Commissarissen hecht grote waarde aan aanspreekbaarheid. Iedereen kan zich tot de Raad te wenden wanneer er aanleiding toe is.

 

Zelfevaluatie

Jaarlijks bespreekt de Raad van Commissarissen het eigen functioneren en dat van de individuele leden. 

 

In 2019 heeft de Raad in het kader van permanente educatie twee masterclasses gevolgd, onder leiding van een externe deskundige: Governance (vervolg op Masterclasses 2018) en Financiële Sturing.

Onderdelen van deze masterclasses zijn;

1. Governance: 

  • Verdieping rolinvulling;
  • Samenwerking binnen RvC;
  • Samenwerking met bestuurder.

 

2. Financiële Sturing:

  • Financieel beleid bij een woningcorporatie;
  • Volkshuisvestings- en vastgoedstrategie als afwegingskader voor financieel beleid;
  • Financieringsstrategie.

 

Integriteit

Hoewel zich tot op heden geen situaties hebben voorgedaan waarbij de integriteit in het geding was, verdient het onderwerp integriteit een belangrijke plaats op de jaaragenda van het overleg tussen de Raad van Commissarissen en de bestuurder en in het eigen overleg van de Raad van Commissarissen.

Uit externe en interne contacten is gebleken dat er in 2019 geen enkele schending van de integriteitscode, die door de Raad van Commissarissen als leidraad wordt gehanteerd, heeft plaatsgevonden. De criteria van de Governance Code Woningcorporaties zijn ook op dit punt richtinggevend.

 

Geen van de leden van de Raad van Commissarissen heeft een nevenfunctie in het werkgebied van Velison Wonen; de onafhankelijkheid van elk van de leden is niet in het geding en er spelen geen tegenstrijdige belangen.

 

Bij de accountantscontrole wordt de kwetsbaarheid van de organisatie voor integriteitsinbreuken meegewogen.