Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2020

Integriteit en onafhankelijkheid

Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk, conform de criteria van de Governancecode. Er zijn geen financiële voordelen, persoonlijke leningen of financiële garanties verstrekt.

 

Aanspreekbaarheid

De Raad van Commissarissen hecht grote waarde aan zijn aanspreekbaarheid. Een ieder was en is uitgenodigd zich tot de Raad te wenden als daartoe aanleiding is.

Zelfevaluatie

Jaarlijks bespreekt de Raad van Commissarissen het eigen functioneren en dat van de individuele leden. In 2020 is de Raad onder externe begeleiding gestart met zelfevaluatie en teambuilding. De afronding daarvan zal plaatsvinden in 2021, alsmede de vaststelling van een nieuwe toezichtsvisie. 

 

Integriteit

Integriteit is een belangrijk thema voor de Raad van Commissarissen. Hoewel zich tot op heden geen situaties hebben voorgedaan waarbij de integriteit in het geding was, verdient het onderwerp als thema een plaats op de jaaragenda van het overleg tussen de Raad van Commissarissen en de bestuurder en in het eigen overleg van de Raad van Commissarissen.

Uit externe noch uit interne contacten is in 2020 op enigerlei wijze iets gebleken van schending van de integriteitscode zoals die door de Raad van Commissarissen als leidraad wordt gehanteerd. De criteria van de Governance Code Woningcorporaties zijn ook op dit punt richtinggevend.

 

Geen van de leden van de Raad van Commissarissen heeft een nevenfunctie in het werkgebied van Velison Wonen; de onafhankelijkheid van elk van de leden is niet in het geding en er spelen geen tegenstrijdige belangen.

Bij de accountantscontrole wordt de kwetsbaarheid van de organisatie voor integriteitsinbreuken meegewogen.