Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2020

Profiel

Het profiel van de Raad van Commissarissen is gedurende het verslagjaar gewijzigd. De Raad heeft besloten de Raad voor de komende zittingsperiode uit 4 commissarissen te laten bestaan. De geldende statuten en reglementen voorzien daarin. De profielen zijn, met ingang van 10 juni 2020, als volgt samengesteld: 

  • Financieel-Economisch en Bedrijfskundig 
  • Financiën en Vastgoed 
  • Zorg, Welzijn & Wonen en Organisatieontwikkeling 
  • Volkshuisvesting en Wonen 

 

Voor het profiel van de Raad van Commissarissen wordt verwezen naar www.velisonwonen.nl.

 

Samenstelling

Mw. Hagen en Mw. Rossiele (voorzitter) hebben beiden in het voorjaar van 2020 aangegeven om hen moverende redenen hun lidmaatschap bij de Raad van Commissarissen te beëindigen. De Raad bedankt mevrouw Hagen en mevrouw Rossiele voor de kennis en ervaring die zij ten behoeve van Velison Wonen en de volkshuisvesting in de afgelopen jaren hebben ingebracht.

Daarmee bestond de Raad uit: dhr. G. Thaens,
dhr. Y. Achahbar en dhr. De Vries. Vanaf 7 juni 2020 bestond de Raad uit: dhr. G. Thaens, dhr. Y. Achahbar en dhr. M. Zonneveld (voorzitter). Vanaf 17 juni 2020 aanvaardde dhr. Zonneveld het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen.

 

Werving commissarissen 

Vanwege het aftreden van mevrouw Hagen startte  de Raad in juli 2020 de werving van een nieuwe commissaris. Voorafgaand daarvan heeft de Raad het profiel van de te werven commissaris geactualiseerd. De wijze van werving is vormgegeven in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en de Governancecode Woningcorporaties. Zo is een advertentie geplaatst om kandidaten voor de vacature te krijgen. De werving leidde tot de benoeming per 30 oktober van Mw. M. de Graaff (op voordracht van de Huurdersraad). Een extern bureau heeft de werving begeleid. 

 

Het rooster van aftreden ziet er daarmee als volgt uit:

 

Klik voor een grotere versie

 * Commissaris met huurderszetel


Deskundigheid en nevenfuncties

Mevrouw K. Rosielle MBA, geboren 20 februari 1952. Voorzitter van de Raad van Commissarissen en lid van de remuneratiecommissie tot en met 1 juni 2020. Beroep: Commissaris/zelfstandig ondernemer. Nevenfuncties: geen.

Mw. Ir. M.A.E. Hagen-Tervoort MSM, geboren 1 februari 1961. Lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de remuneratiecommissie tot en met 2 mei 2020. Benoemd op voordracht van de Huurdersraad van Velison Wonen. Beroep: voorzitter Raad van Bestuur van zorgorganisatie Quarijn. Relevante nevenfuncties: toezichthouder Utrechtzorg; voorzitter van het bestuur van IVVU (vereniging van instellingen voor verpleging en verzorging in Utrecht) te Nieuwegein. 

 

Mw. M.L. van der Steen-Jacquet, geboren 17 april 1975. Lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de Auditcommissie tot en met 24 februari 2020. Benoemd op voordracht van de Huurdersraad van Velison Wonen. Heeft zich niet herbenoembaar gesteld per februari 2020, in verband met haar toegenomen werkzaamheden. Beroep: zelfstandig toezichthouder. Relevante nevenfuncties: lid Raad van Bestuur Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen; lid van de Raad van Toezicht van ASKO Scholen; voorzitter en lid van de Raad van Toezicht van de stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie; financiële gids voor de stichting Kandoor. 

 

Dhr. Dr. E.J. de Vries, geboren 20 mei 1969. Lid van de Raad van Commissarissen en lid van de remuneratiecommissie tot en met 7 juni 2020. Heeft zich niet herbenoembaar gesteld per juni 2020 omwille van het vermijden van mogelijke belangenverstrengeling in de toekomst. Beroep: directeur Amsterdamse federatie van woningcorporaties, tot 31 december 2020. Relevante nevenfuncties: lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht; lid van de ledenraad VU Vereniging; lid van de Raad van Toezicht Stichting Heen en Weer; Vennoot Chitasand vof; diaken Kerkenraad Oranjekerk te Amsterdam. 

 

Dhr. Drs. Ing. G.J.J. Thaens, geboren 11 april 1965. Lid van de Raad van Commissarissen Voorzitter van de auditcommissie en waarnemend voorzitter van de remuneratiecommissie. Herbenoembaar in 2021. Beroep: Ondernemer seniorenhuisvesting en ouderenzorg. Relevante nevenfuncties: bestuurder woon- en zorgvoorzieningen Huize Zocher en Huize Plantage; bestuurslid Stichting Zorgvastgoed.nl.

 

Dhr. Y. Achabar, geboren 23 april 1980. Lid van de Raad van Commissarissen. Hernoembaar in 2024. Beroep: portefeuillehouder Financiën bij de faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam (UvA). Relevante nevenfuncties: lid van de Raad van Toezicht bij Stichting Kolom. 

 

Dhr. Drs. M.A. Zonneveld RA, geboren 4 oktober 1964. Voorzitter van de Raad van Commissarissen en lid van de Remuneratiecommissie. Hernoembaar in 2024. Beroep: directeur Financien ROC Amsterdam-Flevoland. Relevante nevenfuncties: Lid Raad van Commissarissen, voorzitter Auditcommissie bij Woningstichting Rochdale, Amsterdam. 

Mw. M. de Graaff, geboren 27 december 1971. Lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de Remuneratiecommissie. Hernoembaar in 2024. Beroep: Opgavemanager Organisatieontwikkeling, Gemeente Alphen aan de Rijn. Relevante nevenfuncties: Vertrouwenspersoon Integriteit, Gemeente Alphen aan den Rijn; Hoofd Crisisorganisatie Informatie & Ondersteuning, Veiligheidsregio Hollands Midden; Toezichthouder Corona maatregelen, Veiligheidsregio Hollands Midden.

 

De Raad van Commissarissen meent met haar samenstelling een evenwichtig profiel te hebben en een goede mix van kennis, kwaliteiten en eigenschappen. Enerzijds is er sprake van bestuurlijke en ambtelijke ervaring, anderzijds van deskundigheid op het gebied van volkshuisvesting, bedrijfseconomie, fiscaliteit en organisatorische expertise. De samenstelling van de Raad van Commissarissen voldoet aan de statutaire bepalingen en aan bovengemeld profiel.

 

Deskundigheidsbevordering

Permanente Educatie (PE) is als verplichting voor bestuur en Raad opgenomen in de Governance Code Woningcorporaties. In 2020 hebben de leden van de Raad van Commissarissen het volgende aantal PE-punten behaald met het bijwonen van onder meer trainingen, symposia en cursussen: 

 

Klik voor een grotere versie

 

Aanspreekbaarheid

De Raad van Commissarissen hecht grote waarde aan zijn aanspreekbaarheid. Een ieder was en is uitgenodigd zich tot de Raad te wenden als daartoe aanleiding is.

 

Zelfevaluatie

Jaarlijks bespreekt de Raad van Commissarissen het eigen functioneren en dat van de individuele leden. In 2020 is de Raad onder externe begeleiding gestart met zelfevaluatie en teambuilding. De afronding daarvan zal plaatsvinden in 2021, alsmede de vaststelling van een nieuwe toezichtsvisie. 

 

Integriteit

Integriteit is een belangrijk thema voor de Raad van Commissarissen. Hoewel zich tot op heden geen situaties hebben voorgedaan waarbij de integriteit in het geding was, verdient het onderwerp als thema een plaats op de jaaragenda van het overleg tussen de Raad van Commissarissen en de bestuurder en in het eigen overleg van de Raad van Commissarissen.

 

Uit externe noch uit interne contacten is in 2020 op enigerlei wijze iets gebleken van schending van de integriteitscode zoals die door de Raad van Commissarissen als leidraad wordt gehanteerd. De criteria van de Governance Code Woningcorporaties zijn ook op dit punt richtinggevend.