Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2019

Profiel

Voor het profiel van de Raad van Commissarissen wordt verwezen naar www.velisonwonen.nl. Het profiel is gedurende het verslagjaar niet gewijzigd.

 

Samenstelling

Mevrouw Van der Steen en de heer De Vries hebben beiden eind 2019 aangegeven niet op te gaan voor herbenoeming als commissaris bij Velison Wonen. De Raad heeft besloten voor de komende zittingsperiode uit vier commissarissen te bestaan. De geldende statuten en reglementen voorzien daarin. Het bureau Wesselo & Partners is in 2019 gestart met de werving en selectie van een nieuw lid Raad van Commissarissen.

 

Het rooster van aftreden is als volgt:

Klik voor een grotere versie

 * Commissaris met huurderszetel


Deskundigheid en nevenfuncties

Mevrouw K. Rosielle MBA, geboren 20 februari 1952. Voorzitter van de Raad van Commissarissen en lid van de remuneratiecommissie. Herbenoembaar in 2021. Beroep: Commissaris/zelfstandig ondernemer. Nevenfuncties: geen.

Mevrouw Ir. M.A.E. Hagen-Tervoort MSM, geboren 1 februari 1961. Lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de remuneratiecommissie. Benoemd op voordracht van de Huurdersraad van Velison Wonen. Beroep: voorzitter Raad van Bestuur van zorgorganisatie Quarijn. Relevante nevenfuncties: toezichthouder Utrechtzorg; voorzitter van het bestuur van IVVU (vereniging van instellingen voor verpleging en verzorging in Utrecht) te Nieuwegein. 

 

Mevrouw M.L. van der Steen-Jacquet, geboren 17 april 1975. Lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de Auditcommissie. Benoemd op voordracht van de Huurdersraad van Velison Wonen. Heeft zich niet herbenoembaar gesteld per februari 2020, in verband met haar toegenomen werkzaamheden. Beroep: zelfstandig toezichthouder. Relevante nevenfuncties: lid Raad van Bestuur Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen; lid van de Raad van Toezicht van ASKO Scholen; voorzitter en lid van de Raad van Toezicht van de stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie; financiële gids voor de stichting Kandoor. 

 

De heer Dr. E.J. de Vries, geboren 20 mei 1969. Lid van de Raad van Commissarissen en lid van de remuneratiecommissie. Heeft zich niet herbenoembaar gesteld per juni 2020 mogelijke belangenverstrengeling in de toekomst te vermijden. Beroep: directeur Amsterdamse federatie van woningcorporaties. Relevante nevenfuncties: lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht; lid van de ledenraad VU Vereniging; lid van de Raad van Toezicht Stichting Heen en Weer; Vennoot Chitasand vof; diaken Kerkenraad Oranjekerk te Amsterdam. 

De heer Drs. Ing. G.J.J. Thaens, geboren 11 april 1965. Lid van de Raad van Commissarissen. Herbenoembaar in 2021. Beroep: Ondernemer en interimmanager vastgoed en zorghuisvesting. Relevante nevenfuncties: bestuurder woon- en zorgvoorziening Huize Zocher; bestuurslid Stichting Zorgvastgoed.nl. 

 

De Raad van Commissarissen meent met in deze samenstelling een evenwichtig profiel te hebben en een goede mix van kennis, kwaliteiten en eigenschappen; relatief veel bestuurlijke en ambtelijke ervaring en van deskundigheid op het gebied van volkshuisvesting, bedrijfseconomie, fiscaliteit en organisatorische expertise. De samenstelling van de Raad van Commissarissen voldoet aan de statutaire bepalingen en aan bovengemeld profiel.

 

Deskundigheidsbevordering

Permanente Educatie (PE) is als verplichting voor bestuur en Raad opgenomen in de Governance Code Woningcorporaties. In 2019 hebben de leden van de Raad van Commissarissen het volgende aantal PE-punten behaald met het bijwonen van onder meer trainingen, symposia en cursussen:Klik voor een grotere versie