Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2020

Velison Wonen hanteert de door Aedes en VTW vastgestelde Governance Code Woningcorporaties 2020. De vijf principes van de Code worden toegepast en waar nodig uitgelegd.

Bij de maatschappelijke taak van Velison Wonen past een integere bedrijfscultuur. De kern hiervan ligt in haar integriteitscode en klokkenluidersregeling. Elke vorm van belangenverstrengeling wordt vermeden. Het bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie op het gedrag van anderen, zowel binnen als buiten de organisatie. 

De integriteitscode wordt jaarlijks door de Raad van Commissarissen besproken, net als door MT en medewerkers. 

 

Velison Wonen is een stichting die wordt bestuurd door één bestuurder. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de besturing, het functioneren van de bestuurder en op het beleid en de algemene gang van zaken. De Raad beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder. De Raad van Commissarissen is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Teneinde de kwaliteit te borgen is de Raad in 2020 onder externe begeleiding een proces gestart waarin teamvorming, zelfevaluatie en toezichtsvisie worden uitgevoerd en geactualiseerd.

De bestuurder is verantwoordelijk voor de strategie en realisatie van de doelstellingen van Velison Wonen zoals opgenomen in het in december 2020 goedgekeurde Ondernemingsplan Velison Wonen 2021 - 2025. 

 

De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad. Hij verschaft de Raad tijdig de informatie die nodig is voor de uitoefening van zijn taak. Ook bespreekt hij het interne risicobeheersing- en controlesysteem. Anderzijds zorgt de Raad ook zelf, dat zij beschikt over de informatie die nodig is voor het noodzakelijke inzicht en de besluitvorming.

 

De wijze van besluitvorming en de rolverdeling tussen bestuur en Raad van Commissarissen is vastgelegd in een bestuursreglement. 

De regels met betrekking tot de werkwijze van de Raad van Commissarissen zijn vastgelegd in een reglement Raad van Commissarissen. Hierin is ook opgenomen dat de Raad met separate commissies werkt, te weten een Audit- en een Remuneratiecommissie. Deze commissies adviseren de Raad over onderwerpen die binnen hun taakgebied vallen en bereiden de besluitvorming van de Raad voor. Dit laat de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming van en door de Raad onverlet. 

Legitimatie

De Raad van Commissarissen handelt op basis van de bevoegdheden die in de statuten zijn omschreven. Het toezichts- en toetsingskader dat de Raad van Commissarissen bij het uitoefenen van zijn taken volgt, worden gevormd door de Woningwet, de Governancecode 2020, de statuten, het reglement Raad van Commissarissen, de toezichtvisie, het Bestuursreglement, het Treasury- en Financieringsstatuut, de Integriteitscode en Klokkenluidersregeling. Ook het Ondernemingsplan, het Meerjareninvesteringsplan, het Strategisch Voorraadbeleid (Portefeuillestrategie), het huurbeleid, de jaarplannen, de prestatieafspraken met gemeente Velsen, de (meerjaren)begroting, Investeringsstatuut en het Treasury-jaarplan maken deel uit van het toezichts- en toetsingskader. Het maatschappelijk presteren wordt eenmaal in de vier jaar onder de loep genomen door middel van een maatschappelijke visitatie (uitgevoerd in juni 2020).