Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2019

Velison Wonen hanteert de door Aedes en VTW vastgestelde Governance Code Woningcorporaties 2015. De vijf principes van de Code worden toegepast:

  1. Leden van bestuur en RvC hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht;
  2. Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af;
  3. Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak;
  4. Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen;
  5. Bestuur en RvC beheersen de risico’s verbonden aan hun activiteiten. 

 

Bij de maatschappelijke taak van Velison Wonen past een integere bedrijfscultuur. Deze ligt besloten haar integriteitscode en klokkenluidersregeling. Elke vorm van belangenverstrengeling wordt vermeden. Het bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie, binnen en buiten de organisatie. De integriteitscode wordt jaarlijks door de Raad van Commissarissen, het managementteam en de medewerkers besproken.

 

De stichting Velison Wonen heeft één bestuurder. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de besturing, het functioneren van de bestuurder en op het beleid en de algemene gang van zaken. De Raad beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder.

 

Op 1 september 2018 werd P. Vlug benoemd tot interim-directeur-bestuurder, voor een periode van negen maanden. Deze periode is verlengd tot 1 oktober 2019. Voor de werving en selectie van een nieuwe directeur-bestuurder in vast dienstverband is bureau Wesselo & Partners aangetrokken. 

De OR, HR en het MT werden bij de procedure betrokken. De OR heeft positief advies uitgebracht en de minister heeft een positieve zienswijze gestuurd. Op 1 november 2019 is E. van Kaam als directeur-bestuurder van Velison Wonen benoemd. 

 

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen functioneren. Om de kwaliteit te borgen heeft de Raad ook in 2019 een zelfevaluatie uitgevoerd.

 

De bestuurder is verantwoordelijk voor de strategie en realisatie van de doelstellingen van Velison Wonen, zoals opgenomen in het Ondernemingsplan Velison Wonen 2014-2017. In 2018 is besloten dit plan te actualiseren en de meerjarenbegroting hierop aan te passen. De directeur-bestuurder a.i. heeft in afwachting van de benoeming van de directeur-bestuurder, voorwerk voor een nieuw Ondernemingsplan op hoofdlijnen afgerond. 

 

De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad. Hij verschaft de Raad tijdig de informatie die nodig is voor het uitoefenen van haar taak. Ook bespreekt hij het interne risicobeheersing- en controlesysteem. De Raad zorgt ook zelf voor dat zij over de informatie beschikt die nodig is voor het noodzakelijke inzicht en de besluitvorming.

 

De wijze van besluitvorming en de rolverdeling tussen bestuur en Raad van Commissarissen is vastgelegd in een bestuursreglement. De regels omtrent de werkwijze van de Raad van Commissarissen zijn vastgelegd in een reglement Raad van Commissarissen. Hierin worden ook de separate commissies genoemd; een Audit- en een Remuneratiecommissie. Deze commissies adviseren de Raad over onderwerpen die binnen hun taakgebied vallen en bereiden de besluitvorming van de Raad voor. De verantwoordelijkheid voor de besluitvorming blijft bij de Raad.

In 2018 werd een governance-check uitgevoerd. Aan de hand van deze check zijn reglementen en enkele documenten aangepast. De volgende documenten zijn in 2019 opnieuw geactualiseerd: het Financieel beleid, de Mandatering- en procuratieregeling en het Reglement werving, selectie- en (her)benoeming van bestuurders Velison Wonen.

 

Legitimatie

De Raad van Commissarissen handelt volgens de bevoegdheden die in de statuten zijn omschreven. Het toezichts- en toetsingskader van de Raad van Commissarissen wordt gevormd door: de Woningwet, de Governancecode 2015, de statuten, het reglement Raad van Commissarissen, de toezichtvisie, het Bestuursreglement, het Treasury- en Financieringsstatuut, de Integriteitscode en Klokkenluidersregeling, het Ondernemingsplan, het Meerjareninvesteringsplan, het Strategisch Voorraadbeleid, het huurbeleid, de jaarplannen, de prestatieafspraken met gemeente Velsen, de (meerjaren)begroting, het Investeringsstatuut en het Treasury-jaarplan. Het maatschappelijk presteren wordt eens in de vier jaar geanalyseerd door een maatschappelijke visitatie (eerstvolgend in juni 2020). In december 2019 heeft het Aw/ILT een reguliere governance-check uitgevoerd. Er werd, behalve met de Raad van Commissarissen, gesproken met de directeur-bestuurder en een onafhankelijk controller.