Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2020

Het verslagjaar 2020 is een bijzonder jaar vol ontwikkelingen. Nadat de Raad van Commissarissen eind 2019 dhr. Van Kaam aanstelde als directeur-bestuurder voor Velison Wonen, zijn een flink aantal zaken zowel op beleidsmatig als organisatorisch vlak ter hand genomen. De ontwikkeling van een strategische visie, het schetsen van diverse scenario’s voor wat betreft de toekomst van de organisatie en vervolgens de vertaling daarvan in een nieuw Ondernemingsplan 2021 - 2025 zijn de meest in het oog springende. Bij het opstellen daarvan heeft de organisatie zich niet laten beperken door de belemmeringen die de COVID-19 pandemie opwierpen en de Raad is verheugd dat het in december 2020 een mooi, voldragen en vooral ambitieus Ondernemingsplan heeft mogen goedkeuren waaraan in 2021 verder invulling wordt gegeven. “Meedoen in IJmond, door maatwerk in wonen” is de missie waarmee Velison Wonen in de komende jaren het verschil wil maken en een bijdrage wil leveren aan het oplossen van de problemen die er in de gemeente en in de regio IJmond spelen, zowel op de korte als op de langere termijn. Een ambitieuze routekaart met op te leveren (beleids)producten gaan bepalen hoe en wanneer de plannen worden uitgevoerd. In 2020 is daarmee reeds voortvarend gestart: onder meer de ontwikkeling van een nieuw huurbeleid, duurzaamheidsbeleid en portefeuillestrategie zijn daarvan in het oog springende voorbeelden. 

 

Toezicht tijdens de Covid-19 pandemie

De pandemie heeft uiteraard invloed gehad op de wijze waarop Velison in 2020 haar taken heeft verricht. Ook heeft het de wijze van toezicht houden beïnvloed. In een voor de RvC vrij turbulent jaar is de aandacht voor Velison, voor de bestuurder en de werkorganisatie goed in stand gebleven. De Raad is door de bestuurder actief geïnformeerd over de impact van Covid op de bewoners en op de medewerkers van Velison. De RvC heeft bewondering voor de wijze waarop Velison, naast de doorgang van de normale dienstverlening, in deze omstandigheden gezamenlijk een nieuw ondernemingsplan heeft opgesteld. Het breed betrekken van de stakeholders ging anders dan anders, doch is professioneel en naar tevredenheid uitgevoerd. Ook de RvC is goed bij dit proces betrokken geweest en staat ze volledig achter het ambitieuze ondernemingsplan. 

Vergaderingen van RvC en haar commissies vonden in hoofdzaak digitaal plaats. Enkele malen zijn er, binnen de geldende RIVM maatregelen, fysieke bijeenkomsten geweest. Dit betrof met name de gesprekken die naar aanleiding van het onverwachte vertrek van twee commissarissen gevoerd werden. 

 

De introductie van de nieuwe commissarissen heeft door de pandemie deels ook digitaal plaatsgevonden. Dit is niet optimaal geweest maar kon door de pandemie niet anders. Zodra de mogelijkheid er weer is zal uitgebreider met de bewoners en de wijken kennis worden gemaakt. 

Visitatie

Velison Wonen heeft zich dit voorjaar voor de tweede keer laten visiteren. De visitatie betrof de periode 2016 tot en met 2019 en is uitgevoerd door Cognitum. 

De visitatie is gehouden over een periode die best lastig te beoordelen is. De (vigerende) ondernemingsstrategie liep af in 2017 en moest worden herzien. Sinds 2018 is de organisatie door drie opeenvolgende bestuurders aangestuurd. De visitatieperiode betrof een lange, ‘beleidsarme’ periode, en werd uitgevoerd in een periode waar de corporatie juist nu met de hele organisatie, Huurdersraad en stakeholders werkte aan een nieuw Velison Wonen. Beide trajecten liepen zo gezegd parallel aan elkaar. De Raad is tevreden over de visitatie en onderschrijft de uitkomsten. Velison Wonen wordt door stakeholders gezien als een betrokken, sociale samenwerkingspartner. Zij zien ook dat de vraag vanuit de markt groter is dan wat Velison aankan. De uitkomsten van de Visitatie laten op alle onderdelen een voldoende zien. De meeste opmerkingen en aanbevelingen hebben betrekking op de ‘beleidsarme’ periode bij Velison Wonen en zijn inmiddels al opgepakt of geagendeerd. Daarmee geven de aanbevelingen richting en een mooi kader mee voor de komende vier jaar. 

 

De Raad van Commissarissen noemt bij name de volgende aanbevelingen en zal hier, samen met de directeur-bestuurder, aandacht aan schenken:

  • De visitatiecommissie vraagt aandacht voor de vraag op welke wijze de lokale woningmarkt het beste bediend kan worden door drie woningcorporaties. De opgave is groot in de lokale regio qua uitbreiding, verduurzaming en renovatie/onderhoud en mogelijk sloop. Of voor het realiseren van die opgave een verdere samenwerking nodig zal zijn, is een punt van nader onderzoek de komende jaren. Onze nieuwe strategie juist gericht op duurzame samenwerkingsvormen. Vanuit de gedachte dat we, als kleine corporatie, juist hierdoor effectief kunnen zijn;

  • De commissie vraagt zich tegelijkertijd af of we met de rug naar de regio staan of dat we die omarmen. In onze nieuwe ondernemingsstrategie hebben we wel bewust gekozen voor het werkgebied de IJmond. Dit is een verbreding van ons werkgebied. De samenleving stoort zich steeds weinig en steeds minder aan gemeentegrenzen. We zien dan ook steeds meer een ontwikkeling naar eenduidige herkenbare deel woningmarktgebieden van de Metropoolregio Amsterdam. Velison Wonen heeft steeds meer samenwerkingen op verschillende terreinen met verschillende corporaties in de diverse gebieden. Denk daarbij aan woonruimteverdeling met de corporaties en gemeenten van de IJmond en Zuid-Kennemerland; ontwikkeling tot aantrekkelijke werkgever met de Noord-Hollandse corporaties; woningbouwproductie met de corporaties vanuit de MRA en de ontwikkelingen rond het warmtenet met de corporaties in de IJmond;
  • Leefbaarheid in de ‘rode’ wijken en de continuïteit in de nieuwbouwproductie is ook een aandachtspunt van de commissie. Een terechte zorg. Deze heeft inmiddels een prominente plek gekregen in de kaders en de uitwerking van de nieuwe ondernemingsstrategie en het portefeuille plan. Daarnaast hebben wij juist deze twee elementen ingebracht als uitgangspunt voor de nieuwe prestatie afspraken. Deze twee zorgen waren voor ons aanleiding om gemeenten en collega corporaties te verleiden tot meer en betere samenwerking en dit ook vast te leggen in de nieuwe meerjarige afspraken;

  • Tenslotte is de commissie het ermee eens dat we beginnen met een transformatie van de huidige organisatie. Een transformatie waarbij de nadruk ligt op het ontwikkelen van de eigen kracht: een professionele en resultaatgerichte organisatie die haar belangrijkste belanghebbenden betrekt bij het (ontwikkelen van) beleid en waarbij zowel de structuur als de cultuur van de organisatie betrokken worden. Samenhang tussen processen en afdelingen/mensen binnen de organisatie kunnen beter. Minder operationeel en meer op tactisch en strategisch niveau, is de richting die de commissie adviseert. 

 

Aanbevelingen

In het voorjaar van 2020 kreeg de Raad van Commissarissen te maken met interne ontwikkelingen waardoor de Raad een korte periode uit slechts drie leden bestond. Aan het einde van 2020 was het aantal leden, na een succesvolle werving van een nieuw lid, terug op vier. Aanvullende informatie over de samenstelling van de Raad van Commissarissen wordt gegeven in paragraaf 5.3. 

De Raad van Commissarissen werkt met een vigerende toezichtsvisie en -kader en is thans onder externe begeleiding in het proces om deze te actualiseren. De Raad doet dat in samenspraak met de directeur-bestuurder en bestuurssecretaris. Daarbij conformeert zij zich uitdrukkelijk aan de Governance Code 2020 en sluit zij haar visie en kader aan op het nieuwe Ondernemingsplan “Meedoen in IJmond door maatwerk in Wonen”. 

 

De Raad van Commissarissen wil de corporatie en haar medewerkers een groot compliment maken voor het verrichte werk gedurende een jaar waarin de COVID-19 pandemie eenieder voor forse uitdagingen stelde. Er zijn goede resultaten geboekt en de organisatie is klaar voor de volgende stap. De Raad wil daarnaast haar waardering uitspreken voor de wijze waarop de medewerkers van de organisatie zich opnieuw voor de doelgroep heeft ingezet en daarin ook in 2020 is geslaagd getuige de tevredenheid van de stakeholders. De organisatie heeft in de gemeente een goede naam en bevindt zich in een gezonde financiële positie. Ook voldoet Velison Wonen aan alle eisen die wet- en regelgeving met zich meebrengen.