Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2019

Het verslagjaar 2019 is wederom een jaar vol mooie ontwikkelingen. In 2018 besloot de Raad van Commissarissen een interim-bestuurder aan te trekken met als opdracht een analyse te maken van Velison Wonen. In het voorjaar van 2019 werd onder begeleiding van een extern werving- en selectiebureau gestart met het vinden van een vaste directeur-bestuurder voor de woningcorporatie. De overeenkomst met de interim-bestuurder werd verlengd. Zijn analyse van de sterke en zwakke kanten van Velison Wonen en de externe positionering, de regionale context en de volkshuisvestelijke opgaven, werd aan de nieuwe directeur-bestuurder overgedragen. Deze - op 1 november aangestelde - bestuurder heeft de opdracht om de analyse te gebruiken bij de ontwikkeling van een strategische visie, het schetsen van diverse scenario’s voor de toekomst van de
organisatie en de vertaling naar een nieuw Ondernemingsplan 2020-2024.

Bij het opstellen van dit Ondernemingsplan liggen er voor de organisatie drie belangrijke vraagstukken op tafel: betaalbaarheid, diversiteit en klantvisie. Daarvoor is een integrale kijk nodig op woning, klant en dienstverlening. Velison Wonen staat achter de (woon)visie van de gemeente Velsen en wil een rol blijven spelen bij het oplossen van problemen in de gemeente, op korte en op langere termijn.

 

De organisatie hanteerde ook in 2019 het Ondernemingsplan 2014-2017 als leidraad. De duurzaamheidsopgave maakte hier deel van uit. Het enegetisch project Meerweidenlaan in Velsen-Noord is zo goed als afgerond. Hierdoor krijgen 48 woningen een Energie Index van 1.2 of hoger.

De Raad van Commissarissen heeft zich een aantal doelen gesteld, waaronder het blijvend versterken en actualiseren van de governance. Dit heeft geleid tot de aanpassing van statuten en diverse reglementen, maar ook tot de voortzetting van het eigen ontwikkeltraject.

 

De Raad complimenteert de Velison Wonen-medewerkers. Zij hebben zich ook in 2019 optimaal ingezet voor de doelgroep. Dit blijkt uit de tevredenheid van de stakeholders. De organisatie heeft in de gemeente een goede naam en is financieel gezond. Ook voldoen wij aan de eisen die wet- en regelgeving aan ons stelt.