Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2019

Huurdersraad

De Huurdersraad van Velison Wonen is een van de belangrijkste stakeholders. De raad behartigt de belangen van de huurders, denkt mee en adviseert omtrent vele onderwerpen. In een samenwerkingsovereenkomst zijn de wederzijdse afspraken, rechten en plichten vastgelegd. Bij het aanpassen en ontwikkelen van beleid heeft Huurdersraad een belangrijke stem. De Huurdersraad heeft ook de Prestatieafspraken 2017-2021 en de daaruit voortvloeiende jaarafspraken 2020 met de gemeente Velsen ondertekend.

Tijdens de reguliere vergaderingen werd onder meer gesproken over het Huurbeleid, KWH, de energetische verbeteringen in de complexen in Velsen-Noord, het ZAV-beleid en de woonruimteverdeling. De Huurdersraad heeft hiervoor diverse adviezen uitgebracht.

 

Prestatieafspraken

In 2019 zijn samen met de Huurdersraad de prestatieafspraken met de gemeente voor 2020 ontwikkeld. Hierin wordt vastgelegd wie wat doet om deze doelstellingen te behalen. 

De partijen hebben samen aangegeven veel belang te hechten aan de omvang van de sociale voorraad, nieuwbouw, duurzaamheid, betaalbaarheid van het wonen en leefbaarheid.

 

Projectcommissies

Er is veel animo onder de bewoners over het verduurzamen van complexen. Zij praten graag mee over de plannen. Daarvoor worden projectcommissies gestart. Voor het complex Meerweidenlaan in Velsen-Noord is in 2019 veel overleg geweest met de projectcommissie.