Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2019

Velison Wonen investeert permanent in het verbeteren van de leefbaarheid van haar wijken. De fysieke woonomgevingskwaliteit en het woongenot staan voorop. Ook heeft Velison Wonen nauw contact met het relatienetwerk om snel en efficiënt oplossingen te bieden wanneer in de wijk problemen ontstaan die buiten haar verantwoordelijkheden vallen. 

 

Binnen de kaders van de Woningwet richt Velison Wonen zich op het vergroten van de veiligheidsbeleving, op een schone en kwalitatief goede woonomgeving en op het bevorderen van de sociale cohesie. Om de vinger aan de pols te houden, maken wij gebruik van de volgende instrumenten: 

  • Wijkbezoeken met de wijkmobiel;
  • Wijkschouwen;
  • Het leefbaarheidsonderzoek van de gemeente Velsen;
  • Feedback van bewonerscommissie(s) en wijkplatformen;
  • Medewerkers in de wijk;
  • Het sociaal wijkteam. 

 

Prettig wonen en leven in de wijken en woonkernen van Velsen vraagt om een integrale aanpak van knelpunten. Velison Wonen en haar partners investeren op diverse manieren om de knelpunten te verbeteren, op het gebied van sociale en fysieke leefbaarheid. 

4.3.1 Sociale en fysieke leefbaarheid 

Investeringen in de wijk

De gemeentelijke wijkteams coördineren de inspanningen in de wijken. Deze wijkteams bespreken de leefbaarheid met professionals, de gemeente Velsen, Stichting Welzijn Velsen, Politie Velsen, het Wijkplatform en de in de wijk actieve woningcorporaties. Dit betreft wijkteams in Velserbroek, Velsen-Noord, IJmuiden-Noord en -Zuid, Zee- en Duinwijk, IJmuiden-West en Santpoort. 

 

Klik voor een grotere versie

4.3.2 Overlast

In 2019 nam Velison Wonen 123 woonoverlastmeldingen in behandeling. Onder woonoverlast rekenen we onder meer: geluid, vervuiling, agressie en intimidatie, vandalisme en overlast vanuit een sociale problematiek (psychische nood, drugs- of alcoholgebruik).

 

Meer dan een derde van de meldingen betrof geëscaleerde burenruzies en agressie en/of intimidatie. Velison Wonen geeft de voorkeur aan het inschakelen van buurtbemiddeling, mits beide partijen daartoe bereid zijn.

 

Bij zeer ernstige en complexe overlastdossiers werkt Velison Wonen, binnen het gemeentelijke Noodteam, samen met politie, gemeente en zorg- en welzijn partijen. Zo hopen wij escalatie te voorkomen door effectieve hulpverlening op tijd in te schakelen.

 

In 2019 is bij drie zaken juridische ondersteuning gezocht. Dit heeft in twee zaken geleid tot een verzoek ontbinding huurovereenkomst (waarvan er inmiddels een is gerealiseerd) en een verplaatsing van een overlast veroorzakend huishouden.

 

Zie tabel 4.3.2 Overlastmeldingen in de bijlage Tabellen.