Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2020

Velison Wonen investeert in de leefbaarheid van haar wijken om de fysieke woonomgevingskwaliteit en het woongenot te bevorderen. Daarnaast blijven wij investeren in ons netwerk van relaties, zodat er snel en efficiënt kan worden samengewerkt bij knelpunten in de wijk waar Velison Wonen geen verantwoordelijkheid heeft. 

 

Binnen de kaders van de Woningwet zet Velison Wonen in op het vergroten van de veiligheidsbeleving, een schone en kwalitatief goede woonomgeving en het bevorderen van de sociale cohesie. Eventuele knelpunten op deze thema’s komen onder andere naar voren tijdens wijkbezoeken met de wijkmobiel, wijkschouwen, leefbaarheidsonderzoek, feedback van bewonerscommissie(s) en wijkplatformen, via de medewerkers in de wijk en het sociaal wijkteam.
Prettig wonen en leven in de wijken en woonkernen van Velsen vraagt om een integrale aanpak van knelpunten, samen met de partners. Er wordt door Velison Wonen en haar partners volop geïnvesteerd in het verbeteren van de knelpunten, op het gebied van de sociale leefbaarheid en binnen de fysieke leefbaarheid. 

4.3.1 Sociale en fysieke leefbaarheid 

Investeringen in de wijk

De inspanningen in de wijken worden gecoördineerd vanuit de zogenaamde gemeentelijke wijkteams. Deze wijkteams, bestaande uit de gemeente Velsen, Stichting Welzijn Velsen, Politie Velsen, het Wijkplatform en de woningcorporaties die actief zijn in de wijk, bespreken de diverse aspecten van leefbaarheid. De wijkteams zijn actief in Velserbroek, Velsen-Noord, IJmuiden-Noord, IJmuiden-Zuid, Zee- en Duinwijk, IJmuiden-West en Santpoort. 

 

De uitbraak van het coronavirus heeft in 2020 enorme invloed gehad op het uitvoeren van de geplande projecten en evenementen. Tijdens de zomerperiode konden slechts vier activiteiten plaatsvinden. De overige activiteiten vanuit het Jaarplan 2020 zijn doorgeschoven naar 2021.

 

Klik voor een grotere versie

4.3.2 Overlast

In 2020 nam Velison Wonen 267 woonoverlastmeldingen in behandeling. Van alle meldingen was geluidsoverlast voor 44 % de oorzaak en voor 17% was burenruzie de aanleiding. Uit de gesprekken kwam naar voren dat door het vaker thuis zijn (door corona) veel meer geluiden van de buren werden gehoord en ruzies toenamen. Dit wordt vermoedelijk verstrekt door toenemende intolerantie. In het tweede tertiaal was de grootste toename van de overlastmeldingen. Verder ontstonden problemen rond tuinonderhoud, vandalisme en overlast veroorzaakt vanuit sociale problematiek (psychische nood, drugs- of alcoholgebruik). Bij escalerende burenruzies (agressie en/of intimidatie) proberen wij buurtbemiddeling in te schakelen, mits beide partijen daartoe bereid zijn. De stimulans om in gesprek te blijven heeft altijd de voorkeur.

 

Zie tabel 4.3.2 Overlastmeldingen in de bijlage Tabellen.