Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2020

Door de sterke vergrijzing in haar werkgebied, zet Velison Wonen zich blijvend in voor de huisvesting van bewoners met een zorgbehoefte. Het landelijke beleid is erop gericht inwoners met beperkingen zo veel en zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Daarnaast is er een grote uitstroom uit de intramurale zorg. Hierdoor heeft een extra groep behoefte aan goedkope sociale huurwoningen. 

 

Pact voor Uitstroom

In 2020 heeft Velison Wonen zich aangesloten bij het ‘Pact voor Uitstroom’. Met partijen in Zuid-Kennemerland en de IJmond zijn werkafspraken gemaakt omtrent een betere verdeling van huisvesting voor mensen die vanuit een woonvoorziening zelfstandig kunnen wonen. Een regionaal matchpunt zal ‘de beste match tussen cliënt, woning en woonomgeving’ ondersteunen.

 

Zorgaanbod

Voor ouderen die de huidige woning willen blijven zijn er, met aanpassingen (WMO), vaak goede mogelijkheden. Daarnaast beschikt Velison Wonen over twee zorgcomplexen: De Schulpen in Velsen-Noord en de Hofstede in Velserbroek, met in totaal 221 verhuureenheden. Ook heeft Velison Wonen 316 woningen die met voorrang aan 65+/WMO kandidaten worden aangeboden en 401 woningen die via het WMO-loket van de gemeente Velsen of een intermediaire zorgpartij worden aangeboden aan woningzoekenden met een specifieke zorgbehoefte.

Seniorencheck 

Velison Wonen heeft ook in 2020 haar huurders van 75 jaar en ouder (leeftijd hoofdbewoner) een gratis seniorencheck aangeboden. Doel is met elkaar vast te stellen of er maatwerk nodig is om goed mee te blijven doen. Tijdens een gesprek met een Velison medewerker komen vijf punten aan de orde:

  1. Sluit de woning nog aan op de woonbehoefte;
  2. De directe woonomgeving en leefbaarheid;
  3. De sociaal fysieke leefomstandigheden;
  4. De staat van onderhoud van de woning;
  5. Adviezen op mogelijke woningaanpassingen. 

 

Hoewel belemmerd door corona, zijn er in vier maanden 110 gesprekken geweest op de 176 benaderde adressen.

 

Ruim 75% van onze huurders vindt dat de woning nog steeds aansluit op hun woonbehoefte en dat zij tevreden zijn met de woonomgeving, de leefbaarheid en de staat van onderhoud, 13% twijfelt en 12% ziet verhuizen als reële optie. Hierover is informatie verstrekt of zijn in een aantal gevallen woningaanpassing geadviseerd en aangebracht. De huurders hebben in de gesprekken aangegeven dat zij het prettig vonden dat we met hen in gesprek wilden gaan over de hiervoor benoemde thema’s.

WonenPlus - Velsen

In samenwerking met Stichting Welzijn Velsen en de overige corporaties stelt Velison Wonen huurders van 65 jaar en ouder jaarlijks in staat zich gratis te abonneren op de WonenPlus dienstverlening. WonenPlus biedt diverse diensten om het langer thuis wonen te bevorderen en sociaal isolement te voorkomen. De klussen, zoals administratieve werkzaamheden, worden door vrijwilligers gratis of tegen een geringe vergoeding uitgevoerd.

 

 

Zie tabel 3.3 Wonen, zorg en welzijn in de bijlage Tabellen.

 

In de bijlage achter in dit Bestuursverslag zijn zeven tabellen opgenomen, die bij dit hoofdstuk horen:

 

Tabel 3.1.a Onderhoudsuitgaven

Tabel 3.1.b Bouwvorm en bouwperiode

Tabel 3.2.2.a Gewenste portefeuilleverdeling

Tabel 3.2.2.b Verdeling VHE’s per huidige netto huur eind 2018

Tabel 3.2.3.a Verhuringen via woonruimteverdeelsysteem

Tabel 3.2.3.b Verhuringen via bemiddeling

Tabel 3.2.3.c Woningtoewijzing

Tabel 3.2.3.d Samenstelling bezit

Tabel 3.3 Wonen, zorg en welzijn