Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2019

Eind 2019 werd de wereld opgeschrikt door de coronaepidemie. Een nieuw virus dat zich snel verspreidt en voor het dagelijks leven en voor de economie grote gevolgen heeft. Ook voor het functioneren van Velison Wonen heeft dit grote gevolgen. De richtlijnen van het RIVM en de maatregelen van de overheid die erop gericht zijn de verspreiding te controleren, maken dat opeens ‘alles’ anders is. De normale dienstverlening is aangepast. Contact met klanten wordt anders tot stand gebracht. De meeste collega’s werken thuis en niet alle werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. We doen ons best om de ingezette (beleids- en ICT) trajecten volgens planning te laten verlopen. Maar we zullen niet kunnen voorkomen dat sommige projecten - in afwachting van de situatie rondom het verloop van het coronavirus - toch vertraging oplopen. 

Voor onze klanten kan de situatie ook grote gevolgen hebben. Flexwerkers, ondernemers en zzp’ers kunnen met een (al dan niet tijdelijke) inkomensterugval geconfronteerd worden. Ook hier anticiperen en reageren wij op. We hebben de insteek om flexibel, begripvol te zijn en maatwerk te leveren waar het nodig is.

Ondanks de coronacrisis bouwt Velison Wonen in 2020 verder aan haar Ondernemingsplan. Daarbij worden alle stakeholders betrokken; de medewerkers, de Ondernemingsraad, de Raad van Commissarissen, collega-corporaties, huurdersorganisaties, enzovoorts. Het definitieve Ondernemingsplan zal in de loop van 2020 verschijnen. Gelijktijdig wordt gewerkt aan een nieuwe klantvisie, om recht te doen aan de uitkomsten en aanbevelingen van het KWH Imago-onderzoek. 

 

Terwijl inmiddels is gestart met woningbouw op de KPN-locatie en in het Stadspark, maken wij ook een verduurzamingsslag op het huidige bestaande bezit. Voor alle nieuwbouwprojecten geldt bovendien het streven naar gasloos bouwen.

 

Door extramuralisering en passend toewijzen krijgen sommigen kernen te maken met een toename van overlast. Velison Wonen zal daarom - in nauwe samenwerking met gemeente en andere partners - extra inspanningen leveren om de leefbaarheid te handhaven. Ook willen wij woningen en/of complexen geschikt maken voor een gecombineerde woon-/zorgfunctie.

De personele bezetting voor de (nabije) toekomst maakt onderdeel uit van de nieuw te ontwikkelen strategische personeelsplanning.

 

Velison Wonen streeft ook in 2020 naar een positieve beoordeling van de Aw. Daartoe dienen de financiën op orde te zijn, de ratio’s te voldoen aan de normen van de externe toezichthouders en dienen wij te kunnen beschikken over positieve kasstromen. Wel zullen energietransitie, vergrijzing, WMO-maatregelen en de circulaire economie van invloed zijn op omzet- en rentabiliteitsontwikkeling. 

 

In 2020 wordt tevens duidelijk welke gevolgen de invoering van de beleidswaarde op het te investeren vermogen zal hebben. 

 

Zie hoofdstuk 7.2. voor meer informatie over het financieel beleid 2019.