Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2020

Ook in 2021 bouwt Velison Wonen verder aan de realisatie van de missie en visie van de nieuwe ondernemingsstrategie. Om de doelgroep optimaal te bedienen en recht te doen aan de uitkomsten van het KWH-imago-onderzoek, stelt Velison Wonen in 2021 een nieuwe klantvisie op.

 

Door extramuralisering en passend toewijzen, neemt de overlast op sommige plekken vermoedelijk toe. Dit vraagt om extra inspanningen op het gebied van leefbaarheid. Velison Wonen wil deze leveren, in samenwerking met gemeente en andere betrokken partijen. Waar nodig, willen wij woningen of complexen geschikt maken voor een gecombineerde woonzorgfunctie.

 

Op basis van de nieuwe koers komt er in 2021 een strategische personeelsplanning die uitsluitsel zal moeten geven over de benodigde personele bezetting voor de (nabije) toekomst. Ook wordt 2021 gebruikt als transitieperiode naar een andere manier van werken: in zelforganiserende teams. Deze wijziging zal per 1 januari 2022 volledig zijn ingevoerd. 

In ROSV-verband zijn wij gestart met een regionaal onderzoek en verdieping van de regionale ‘opgave en middelen’. Volgens een landelijk blijkt dat er 30 miljard euro te weinig is om alle ambities van de woningbouwcorporaties te realiseren. Met ondersteuning van Aedes, Ortec en ABF-research wordt dit nu doorvertaald en onderzoeken wij gezamenlijk wat dit voor onze regio betekent; hoe groot is de opgave, wat kunnen de individuele corporaties leveren en wat er moet eventueel overgeheveld worden? Ook wordt bekeken welke afspraken we daarover kunnen en willen maken. 

 

HVC, de verschillende gemeenten en de corporaties zijn al geruime tijd in overleg over de aanleg van een warmtenet. Daarbij wordt eerst gekeken naar de mogelijkheden een warmtenet aan te leggen in de wijken met veel corporatiebezit. Om de hiervoor aanwezige subsidie niet mis te lopen wordt gewerkt aan het ondertekenen van een Intentieovereenkomst voor een gezamenlijk haalbaarheidsonderzoek. Dit onderzoek is nodig om duidelijkheid te krijgen over de aansluitkosten. 

In het gebied waar HVC wil beginnen, hebben wij vier complexen in eigendom, waarvan drie deel uitmaken van het verduurzamingsproject. Velison Wonen heeft in het duurzaamheidsbeleid nog geen besluiten vastgesteld omtrent het warmtenet. Wij hebben ook nog geen kosten voor een aansluiting op het warmtenet ingerekend in de huidige begroting. Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst stellen we de subsidie veilig, zonder ons definitief vast te leggen. 

 

Velison Wonen streeft ook in 2021 naar een positieve beoordeling van de Aw, met financiën die op orde zijn, ratio’s die voldoen aan de normen van de externe toezichthouders en positieve kasstromen. Energietransitie, vergrijzing, WMO-maatregelen en de circulaire economie zullen op termijn mogelijk van invloed zijn op omzet- en rentabiliteitsontwikkeling. Voor meer informatie over het financieel beleid over 2020 wordt verwezen naar hoofdstuk 7.2.