Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2020

In 2020 is een start gemaakt met het ontwikkelen van een nieuwe portefeuillestrategie. De ondernemingsdoelstellingen zijn vertaald naar vastgoedambities. Het huidige woningbezit is hier vervolgens aan getoetst om te kunnen beoordelen of en welke transformatie gewenst is. De planning is om de nieuwe portefeuillestrategie in mei 2021 door de RvC te laten accorderen. Ook is in 2020 is een start gemaakt met de ontwikkeling van nieuw Huurbeleid. 

Op verzoek van het bestuur van Velison Wonen en het bestuur van de Huurdersraad Velison Wonen, is in 2020 een werkgroep gevormd door corporatiemedewerkers en huurdersvertegenwoordigers. Deze werkgroep heeft onder externe begeleiding een voorstel uitgewerkt voor een nieuw, toekomstbestendig en integraal huurbeleid voor de DAEB-portefeuille Velison Wonen. Het voorstel bevat de inhoudelijke uitwerking van het huurbeleid en de procesmatige afspraken van het huurbeleid. Het voorstel wordt volgens planning in maart 2021 ter goedkeuring aan de RvC aangeboden. 

Financiële continuïteit

Om projecten te borgen die bijdragen aan het behalen van de volkshuisvestelijke doelen in het werkgebied, zijn financiële continuïteit en voldoende faciliteringsvolume nodig. Onze inspanningen op dit punt zijn jaarlijks gericht op een positief oordeel van de Autoriteit woningcorporaties (Aw), een positief saldo operationele kasstroom en het voldoen aan het borgingsplafond van het WSW. Dit laatste verzekert Velison Wonen van voldoende faciliteringsvolume om projecten te kunnen blijven uitvoeren.