Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2019

In het Ondernemingsplan 2014-2017 legde Velison Wonen een aantal speerpunten vast. In afwachting van het nieuwe Ondernemingsplan blijven deze drie speerpunten onverminderd van kracht:

 

 

 

Speerpunt 1: Afgestemd aanbod

Velison Wonen biedt kwalitatief goede en betaalbare huisvesting voor een brede doelgroep. Dat zijn, naast de primaire doelgroep, de lage en de middeninkomens:

 • Senioren en zorgbehoevenden;
 • Gezinnen;
 • Studenten en starters tot 23 jaar;
 • Statushouders.

 

In 2019 betaalde 75% van de bewoners een huurprijs onder de tweede aftoppingsgrens van € 651,03. Daaronder behoort 14% tot de kwaliteitskortingsgrens van € 424,44. Ons huidige huurbeleid resulteert in een gedifferentieerd woningaanbod op wijkniveau en voldoende beschikbaarheid en betaalbaarheid, waarbij ons bezit als volgt is opgedeeld:

 

 • Huren tot kwaliteitskortingsgrens € 424,4414%
 • Huren tot 1e aftoppingsgrens € 607,46 47%
 • Huren tot 2e aftoppingsgrens € 651,0314%
 • Huren tot liberalisatiegrens € 720,4216%
 • Huren niet-DAEB (vrije sector)≥ € 925,00 9%

 

Zie tabel 3.2.2.b

Inkomensgrens en 80-10-10-regeling

Bij de toewijzing van sociale huurwoningen dient de woningcorporatie rekening te houden met het inkomen van de kandidaat-huurder. In de Tweede Kamer wordt inmiddels gekeken of deze inkomensgrens vanaf 2021 toegespitst kan worden naar het type huishouden. In 2019 waren de inkomensgrenzen voor een sociale huurwoning: 

 

 • Inkomensgrens voor minimaal 80 procent van de toewijzingen: € 38.035,-;
 • Tot 1 januari 2021 mag de corporatie daarnaast 10% van de sociale huurwoningen toewijzen aan kandidaten met lage middeninkomens (tussen € 38.035,- en € 42.436,-). Velison Wonen wil de volledige 10% benutten en realiseerde hiervan 4% in 2019. Het percentage hangt af van het vrijkomen van woningen met een huurprijs dicht bij de DAEB-grens van € 720,42;
 • Wie meer dan € 42.436,- per jaar verdient, komt niet in aanmerking voor een huurwoning onder de DAEB-grens. Wel mag van deze norm tot 10% worden afgeweken. Deze ruimte gebruiken wij om ouderen met een zorgindicatie en een inkomen boven deze grens toch te kunnen huisvesten in onze woon-zorgcomplexen. In 2019 was dit percentage 5%.

 

Velison Wonen wijst passend toe en ook in 2019 is volledig passend toegewezen.

 

Onze geliberaliseerde woningen hebben een huurprijs tussen de € 720,42 en € 925,-. Deze worden met voorrang aangeboden aan huishoudens met een middeninkomen (tussen € 38.035,- en € 48.625,-).

Speerpunt 2: Verschil in onze kernen

Velison Wonen onderscheidt zich in de kernen door te investeren in de kwaliteit van de woonvoorraad. Daarbij ligt de nadruk op het energetisch verbeteren van deze voorraad. Het streven is om in 2020 een Energie-Index (EI) van tenminste 1.4 (voorheen label B) te behalen. Dit betekent zowel een verhoging van de toekomstbestendigheid van het bezit als een beperking van de woonlasten. 

 

Speerpunt 3: Organisatie en dienstverlening

Voor het behalen van onze doelen zijn onze medewerkers van doorslaggevende waarde. Sinds de fusie in 2014 is er daarom volop geïnvesteerd in het versterken van de organisatie, op personeelsniveau en bedrijfsmatig (procedureel, ‘plan-do-check-act’ bijvoorbeeld). Een gezamenlijk streven is onder meer het behoud het KWH-Huurlabel. 

 

Financiële continuïteit

In maart 2020 is de impact van COVID-19 op Nederland en de rest van de wereld enorm geworden. Op dit moment is het lastig een gedetailleerde impactanalyse te maken voor Velison Wonen. Gezien ons bedrijfsmodel liggen continuïteitsproblemen niet direct voor de hand. De huurstromen zijn omvangrijk en goed gespreid. Het onroerend goed is normaal gesproken courant en waardevast en de financiële ratio’s zijn goed en bieden voldoende veiligheidsbuffers. Als het nodig is kunnen we temporiseren in onderhouds- en investeringsuitgaven om de uitgaande kasstroom en financieringslast te bepreken. Voor nu is het nog te vroeg om te kunnen melden welke maatregelen voor ons het best passend zijn. De door ons ingenomen schattingen in de jaarrekening achten wij nog steeds passend.

Onze inspanningen blijven gericht op een positief saldo van de operationele kasstromen en het voldoen aan het borgingsplafond van het WSW. Velison Wonen heeft voldoende faciliteringsruimte om de projecten te kunnen blijven uitvoeren.