Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2019

Samen met de gemeente Velsen, de huurdersorganisaties en collega-corporaties, heeft Velison Wonen de volkshuishoudelijke opgave vertaald in de volgende missie:

 

“Met huurders en partners in wonen, zorg en welzijn gaan wij voor woonkernen in Velsen waar het goed wonen en leven is. Wij bieden optimale dienstverlening en betaalbare, kwalitatief goede huisvesting aan een brede doelgroep.”

Ten opzichte van vergelijkbare woningcorporaties is Velison Wonen uniek, omdat zij niet alleen beheert en bouwt voor huishoudens met een inkomen tot € 38.035,-1 maar ook voor de middeninkomens. 

 

Velison Wonen is een solide organisatie en werkt binnen de kaders van de Woningwet. Dit komt tot uitdrukking in onze visie:

“Wij zijn actief in het evalueren en het analyseren van de perspectieven voor onze organisatie. Wij hebben een toekomst wanneer wij in staat zijn gericht invulling aan onze kerntaak te geven en de besteding van middelen te verwezenlijken vanuit een efficiënte bedrijfsvoering. Zo kunnen wij een optimale bijdrage leveren aan de gemeentelijke en mogelijk de regionale opgave.”

 

1 Voor alle bedragen in dit hoofdstuk geldt: prijspeil 2019