Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2020

Het jaar 2020 stond bij Velison Wonen in het  teken de nieuwe ondernemingsstrategie. Deze strategie is gebaseerd op de visie van de directeur-bestuurder omtrent de situatie bij Velison Wonen en de omgeving. Deze visie vormde, gecombineerd met de speerpunten die onze huurders, de gemeente en andere stakeholders aandroegen, de basis voor het ondernemingsplan. Een realistisch plan dat herkenbaar is voor onze medewerkers en waaruit een zekere ambitie spreekt. Het ondernemingsplan beschrijft niet in detail wat iedereen moet gaan doen, het is vooral een inspiratiebron voor verdere vorm en inhoud.

 

Het ondernemingsplan is tevens het resultaat van een traject dat begin 2020 is ingezet en waarbij we - ondanks de belemmeringen van COVID-19 - interne en externe partijen konden betrekken. Zo kwam het plan tot stand mede dankzij de Huurdersraad, de RvC, de stakeholders die aanzaten bij de rondetafelgesprekken, de OR en alle medewerkers van Velison Wonen.


Onze missie voor de komende jaren is: ‘Meedoen in IJmond, door Maatwerk in Wonen’. Deze missie is ons uit het hart gegrepen. Velison Wonen toont hiermee aan een actieve bijdrage te willen leveren aan een samenleving waarin iedereen meetelt, meedoet en ertoe doet. Wij blijven werken aan de kracht en zwaktes, de kansen en bedreigingen van de IJmond, echter altijd vanuit het besef dat de samenleving zich weinig en steeds minder stoort aan gemeentegrenzen.

 

Dit laatste fenomeen raakt ons ook als woningcorporatie. Het gaat immers over essentiële zaken als scholing, werk, inkomenszekerheid, mobiliteit, sport, recreatie, cultuur en - uiteraard - over wonen. Door garant te staan voor goed wonen, kunnen wij onze bijdrage leveren. We willen een vertrouwd uitgangspunt vormen van waaruit bewoners hun leven kunnen organiseren. Een ‘eigen plek’ waar mensen ongestoord zichzelf kunnen zijn, een vertrekpunt én een veilige thuisbasis.

Wij beperken onze inzet tot huishoudens die er op de koop- of vrije huurmarkt niet aan te pas komen. De betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid van woningen blijven onze aandacht vragen. We zijn er voor bewoners die meer willen en kunnen bijdragen. Wij verwachten dat er kansen liggen om langs deze weg mensen de kans te geven mee te doen en tegelijkertijd te komen tot een grotere betrokkenheid onder onze bewoners.

 

We zijn er nadrukkelijk ook voor de toenemende groep mensen voor wie geheel zelfstandig wonen een stap te ver is. Wij gaan op zoek naar manieren om het wonen voor deze groep gemakkelijker te maken. Ons streven is dat deze bewoners daardoor meer kans hebben mee te doen in de IJmond. Voor ons tellen alle bewoners, kan iedereen meedoen en doet iedereen ertoe. 

Van missie naar indicatoren

Wij laten het uiteraard niet bij woorden, een ondernemingsplan maak je om het waar te maken. Wij maken concreet wat ‘Meedoen’, ‘IJmond’, ‘Maatwerk’ en ‘Wonen’ voor ons betekenen. Daarom geven we ook een kwantitatieve vertaling van onze missie, zodat wij tussentijds kunnen meten of we voortgang boeken en om aan het einde van de looptijd het effect van onze inspanningen aan te tonen. 

 

Onze missie is vertaald in twaalf indicatoren van succes. Deze indicatoren geven een totaalbeeld van de mate waarin we erin slagen onze missie te realiseren. We gaan ons inzetten de indicatoren positief te laten ontwikkelen, maar beseffen tegelijkertijd dat we niet alles volledig in eigen hand hebben. Wij willen er bijvoorbeeld graag voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen meedoen, maar of wij daarin slagen hangt mede af van de bereidwilligheid van onze bewoners. Wij kunnen derhalve slechts beperkt sturen op de twaalf indicatoren, maar we meten er wel aan af of we succesvol zijn in onze strategieën.