Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2020

Om de woon- en leefkwaliteit in de kernen te verbeteren, werkt Velison Wonen samen met essentiële partners: Huurdersraad, bewonerscommissie(s), gemeente Velsen, zorg- en welzijnsorganisaties, politie en collega-corporaties.

 

Samen staan wij voor de uitdaging de kernen in Velsen vitaal te houden. Daarom besteden wij gezamenlijk aandacht aan thema’s als woningkwaliteit, betaalbaarheid en beschikbaarheid, wonen en zorg en leefbaarheid.

 

Prestatieafspraken

Het bestuur van Velison Wonen heeft zich sterk gemaakt om meer betekenis te geven aan de nieuwe, meerjarige prestatieafspraken met de gemeente Velsen. Het was daarbij de uitdrukkelijke wens om te zorgen dat de prestatieafspraken samen meer zijn dan de som der delen:

 • Een gedeelde urgentie tussen gemeente en corporaties;
 • Gebiedsgericht werken;
 • Meer actie en regie bij de gemeente;
 • Samenwerkingstafels per gebied;
 • Corporaties direct aan tafel;
 • Onderlinge (vastgoed)ambities delen en afstemmen;
 • Nieuwe definitie van sociale huurwoningen. 

 

Wij zijn heel tevreden met het gegeven dat 100% van onze wensen in de prestatieafspraken zijn gehonoreerd. 

 

De Woonvisie 2040 vormt een belangrijke basis voor de prestatieafspraken met de gemeente Velsen 2021 - 2024. De basis is echter veel breder: ook de corporaties en huurdersorganisaties kennen beleidskaders en ambities. Voor de Huurdersraad van Woningbedrijf Velsen, Huurdersraad Velison Wonen, Huurdersvereniging Brederode en hun achterbannen hebben de volgende opgaven prioriteit: 

 • Woonlasten-neutrale verduurzaming;
 • Minimale jaarlijkse toename woonlasten (huur en gemeentelijke lasten);
 • Maatwerk huurders met inkomensval;
 • Spreiding kwetsbare huurders;
 • Zorgvuldige betrokkenheid huurders bij aansluiting wijken op warmtenet. 

Voor Velison Wonen en haar collega-corporaties vormen de volgende stukken de kern van de strategie: 

 • Het ondernemingsplan;
 • De duurzaamheidsstrategie;
 • De portefeuillestrategie;
 • De meerjarenbegroting.

Aanvullend op de woonvisie zijn voor de gemeente Velsen de Transitievisie Warmte, de visie ‘van Pont tot Park’, het Pact voor Uitstroom en het Coalitieakkoord ‘Velsen komt naar je toe’ 2018-2022 belangrijke kaders. Aan de hand van deze kaders zijn we samen tot prestatieafspraken 2021-2024 gekomen.

 

De prestatieafspraken tussen de gemeente Velsen, de betrokken woningcorporaties en huurdersorganisaties lopen van 2021 tot en met 2024. De partijen bespreken jaarlijks het concretiseren van meerjarige afspraken, de gezamenlijke plannen en eigen voornemens. Hiermee wordt een nieuwe jaarschijf toegevoegd. Ook toetsen de partijen de meerjarige afspraken aan de actualiteit. Als basis voor de jaarafspraken leveren de woningcorporaties, conform de Woningwet 2015, ieder jaar voor 1 juli aan de gemeente een meerjarig overzicht van de voorgenomen werkzaamheden aan in lijn met de Woonvisie 2040.