Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2020

1.3.1 Aedes-benchmark

De Aedes-benchmark maakt op hoofdlijnen de voornaamste prestaties van corporaties inzichtelijk en onderling vergelijkbaar. Het onderzoek vond dit jaar voor de vijfde keer plaats. In totaal deden 291 corporaties (90%) actief mee. Zij vertegenwoordigen 98% van alle corporatiewoningen. 

 

Prestatieveld Huurdersoordeel 

Het huurdersoordeel geeft inzicht in het oordeel van de huurder over de dienstverlening van de corporatie. In dit prestatieveld wordt bovendien het oordeel van huurders inzichtelijk gemaakt omtrent de thema’s nieuwe huurders, huurders bij wie een reparatie is uitgevoerd en vertrokken huurders. Deze prestaties worden het gehele jaar door gemeten. De best presterende corporaties krijgen een A-score, de minst scorende corporaties krijgen een C-score en de overige corporaties een B-score. Velison Wonen scoorde gemiddeld een B in het oordeel van de huurders, net als in 2019. Het Huurdersoordeel op het onderdeel Vertrokken huurders is licht verbeterd. De huurders die een reparatieverzoek hebben laten uitvoeren blijken iets minder positief dan vorig jaar.

 

Zie tabel 1.3 Aedes-benchmark in de bijlage Tabellen.

 

1.3.2 KWH-Huurlabel

De kwaliteit van onze dienstverlening laat Velison Wonen
meten door KWH, het landelijke kwaliteitscentrum voor en door woningcorporaties. Het lidmaatschap van KWH omvat een breed palet aan onderzoeken en activiteiten waarmee de beleving van onze klanten transparant kan worden gemaakt. Met de resultaten van de onderzoeken en de handreikingen kan Velison Wonen werken aan prettig wonen voor onze klanten. 

In 2020 voldoen de resultaten van het huurdersonderzoek bij Velison Wonen niet op alle onderdelen aan de norm van het keurmerk KWH-Huurlabel. De geldigheid van het keurmerk wordt dan ook niet met twee jaar verlengd. Het huidige keurmerk is nog een jaar geldig. Voldoen alle onderdelen in 2022 weer aan de norm, dan kan de geldigheid van het keurmerk weer met twee jaar verlengd worden.

 

Inmiddels is een start gemaakt met het proces “Klantenservice op orde” waarmee Velison Wonen van een procesgerichte naar een klant gedreven organisatie zal transformeren. Dit proces zal leiden tot een verbetering van onze dienstverlening. 

 

Zie tabel 1.3.2 KWH-Huurlabel in de bijlage Tabellen.

 

1.3.3 Visitatie 2016 - 2019

Velison Wonen heeft zich in het voorjaar van 2020 voor de tweede keer laten visiteren. De visitatie betrof de periode 2016 tot en met 2019 en is - na uitvraag bij drie bureaus - uitgevoerd door Cognitum.

 

Proces 

De visitatie is gehouden over een periode die lastig te beoordelen is. De (vigerende) ondernemingsstrategie liep af in 2017 en moest worden herzien. Begin 2018 is de vorige bestuurder uit dienst getreden en vervangen door interim bestuurder. In november 2020 is de huidige bestuurder aangetreden, met als eerste en voornaamste opdracht een nieuwe ondernemingsstrategie te ontwikkelen en te implementeren. Het betekende dat de visitatie een ‘beleidsarme’ periode betrof, in een tijd dat Velison Wonen met de Huurdersraad en stakeholders juist werkte aan een nieuwe invulling van de organisatie. Beide trajecten liepen dus parallel aan elkaar. Cognitum heeft deze gecompliceerde situatie zorgvuldig meegewogen en heeft het rapport dan ook geschreven met een doorkijk naar de nieuwe ontwikkelingen. 

Uitkomsten visitatie

Onze corporatie wordt gezien als een betrokken, sociale samenwerkingspartner. De belanghebbenden zijn doorgaans tevreden over de maatschappelijke prestaties, waarbij de thema’s huisvesten van bijzondere doelgroepen en de leefbaarheid hoog scoren. De belanghebbenden zijn over het algemeen tevreden en zien ook dat de marktvraag groter is dan wat Velison kan bieden. Communicatie scoort iets onder het gemiddelde en de beïnvloeding van het beleid kan beter. De reputatie van Velison Wonen scoort gemiddeld goed. De wijze waarop de maatschappelijke prestaties geleverd zijn in de visitatieperiode, zal daaraan bijgedragen hebben, zo meent de commissie.

 

De uitkomsten van de Visitatie tonen voldoendes op alle onderdelen. De meeste opmerkingen en aanbevelingen hebben betrekking op de ‘beleidsarme’ periode bij Velison Wonen en zijn inmiddels opgepakt of geagendeerd. De aanbevelingen bieden ons een kader voor de komende vier jaar.

 

De door de commissie benoemde aanbevelingen zijn met de organisatie en met de RvC gedeeld en van acties voorzien. Deze worden inmiddels frequent in de organisatie besproken. Het visitatierapport is gedeeld met onze (in- en externe) belanghebbenden, de huurders en de inwoners van de gemeente Velsen en is ook terug te vinden op onze website.