Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2019

Jonge gezinnen

De betaalbaarheid van huurwoningen voor jonge gezinnen met kinderen staat onder druk, zo concludeerde Velison Wonen. Deze doelgroep heeft geen recht op toeslagen, terwijl de kosten voor energie en zorg stijgen. Bij het toewijzen van een passende woning aan deze woningzoekenden gaf de betaalbaarheidsmonitor van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) steeds vaker aan dat er een betaalrisico zou kunnen ontstaan. 

 

Effecten overgangsregeling

Dankzij het in 2019 geïntroduceerde gezamenlijke woonruimteverdeling-systeem is de vraag naar woningen in de regio inzichtelijker geworden. Het blijkt dat de vraag binnen en buiten de regio toeneemt. Door de nog steeds geldende overgangsregeling blijft de toewijzing achter bij de vraag. Daardoor krijgen woningzoekenden uit Velsen voorrang. Het effect van de overgangsregeling zal de komende jaren naar verwachting langzaam afnemen.

 

Sociaal kwetsbaren

Het aantal sociaal kwetsbare mensen in de wijken neemt toe, ook Velison-medewerkers krijgen steeds vaker te maken met ‘verwarde’ mensen. 

Tegelijkertijd kunnen deze kwetsbaren steeds minder rekenen op adequate begeleiding. Ook druggerelateerde overlast neemt toe, waardoor er steeds meer overlast in de wijken ontstaat; dit is een landelijk patroon. In de gemeente Velsen zoekt Velison Wonen, samen met gemeente, collega’s en welszijnsorganisaties, naar manieren om deze problematiek integraal aan te pakken.

 

In 2050 dient Nederland energie- en grondstoffenneutraal te zijn, zo heeft de overheid bepaald. Velison Wonen heeft zelf inmiddels onderstaande initiatieven ontplooid:

  • In het convenant Energiebesparing Huursector is vastgelegd dat corporaties eind 2020 een gemiddeld energielabel B wordt bereikt;
  • In het regeerakkoord 2017-2021 is omtrent verduurzaming de nadruk gelegd op een gasvrij Nederland. De gemeente Velsen is in dit kader een overleg gestart dat moet leiden tot de aanwijzing van diverse gasvrije wijken. Velison Wonen is bij dit overleg betrokken;
  • Tegelijkertijd onderzoeken de regionale corporaties en de omgevingsdienst IJmond, samen met een beoogd exploitant de mogelijkheden van een warmtenet-systeem. De eerste uitkomsten zijn bemoedigend;

  • In de Woonagenda 2017-2018 is door Aedes - de vereniging van wooncorporaties - vastgelegd dat iedere corporatie zorgt voor een CO2-neutrale woningvoorraad. Dit diende in 2018 middels een routekaart te zijn vastgelegd. Inmiddels blijkt dit streven voor diverse corporaties een grote financiële opgave. Ook externe financiële factoren kunnen een nadelige invloed hebben, zoals rente op leningen, bouwkostenstijging, verandering in wet- en regelgeving en het nieuwe beoordelingskader van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW);
  • Verduurzaming is een vast onderdeel van de prestatieafspraken met de gemeente Velsen. Velison Wonen heeft hierin vastgelegd welke complexen binnen de afgesproken termijn energetisch verbeterd worden.