Velison Wonen
Bestuursverslag en Jaarrekening 2020

Velison Wonen behaalde in 2020 de volgende resultaten:

 • Op de KPN-locatie zijn 48 levensloopbestendige woningen opgeleverd. In Stadspark kwamen 54 starterswoningen beschikbaar, waarvan een deel bestemd is voor jongeren met een beperking; 
 • Het energetisch verbeterproject Meerweidelaan in Velsen-Noord is nagenoeg afgerond. De woningen zijn voorzien van zonnepanelen, waardoor 38 woningen een EL van 1.2/label A of beter hebben gekregen. Een aanzienlijke economische verbetering voor onze huurders;
 • Met omwonenden van het project Skaeve Huse in Velserbroek dat in 2020 gerealiseerd kan worden, is een buurtbeheerplan gemaakt. Zo krijgen de Skaeve Huse-bewoners de kans onder begeleiding een manier te vinden om zich aan te passen aan een gewone woonomgeving. Door het Skaeve Huse-project ontstaat er minder overlast in onze complexen. De woningen zijn gasloos en voorzien van zonnepanelen;
 • Twee koopgarantwoningen werden door Velison Wonen teruggekocht en toegevoegd aan de sociale huurvoorraad. Een in 2019 teruggekocht koopgarantwoning is in 2020 op de vrije markt verkocht;
 • Vier senioren verruilden een eengezinswoning voor een levensloopgeschiktere woning. De verlaten woningen worden opgeknapt en komen beschikbaar voor nieuwe gezinnen;
 • Er is € 186.537 geïnvesteerd in veiligheid en woonplezier in wijken waar wij actief zijn;
 • Er is een beperkte huurverhoging doorgevoerd voor zittende huurders, conform de huursombenadering;
 • Er is bij tien Planmatig Onderhoud-projecten schilderwerk uitgevoerd waarvan twee met dakbedekking. Wijkcentrum Hofstede is een van deze tien projecten. Hier is zowel binnen als buiten geschilderd en zijn er werkzaamheden uitgevoerd om de brandveiligheid te verbeteren. Ook de entree heeft een upgrade ondergaan; 

 • Er wordt onderzoek gedaan naar de sloop en realisatie van woningen in Pancrasplantsoen in Velsen-Noord. Zo wordt onder meer bekeken of de woningen kunnen worden omgebouwd tot tijdelijk onderkomen, bijvoorbeeld voor spoedzoekers en/of economisch daklozen.

 

 

Onze interne resultaten: 

 • Het starten en afronden van een verbetertraject rondom het mutatieproces; werken en verbeteren vanuit de “Lean”-methode en het introduceren van een nieuwe functie: de verhuurmakelaar; 
 • Voorbereidingen getroffen voor het opzetten van een nieuwe portefeuillestrategie:
  • Een omgevings- en complexprestatie analyse uitgevoerd;
  • Een voorlopig portefeuilleplan vastgesteld en doorgerekend;
  • De introductie van de ‘Vastgoed achtbaan’ en interdisciplinaire complex-project plannen.
 • Een huurverhogingsvoorstel op basis van betaalbaarheid gepresenteerd. Hierover is volledige overeenstemming met de Huurdersraad bereikt; 
 • Een nieuw ZAV-beleid opgesteld en overeenstemming met de huurdersraad bereikt over de principes en uitgangspunten;
 • Het ontwikkelen van een aanpak om de duurzaamheidsopgave efficiënter en effectiever uit te voeren. Een projectorganisatie en aanpak opgezet om samen met co-makers en ketenpartners te werken volgens het plan-do-check-act model (continu verbeteren);
 • Via een interactief proces met stakeholders, medewerkers, Huurdersraad en RvC is een nieuwe ondernemingsstrategie tot stand gebracht;
 • Met medewerkers en de Huurdersraad is een nieuw en rechtvaardig huurbeleid in ontwikkeling in lijn met de nieuwe vastgoed- en ondernemingsstrategie;
 • De organisatie, beoordeling en sturing van projecten herzien. Goedgekeurde resultaten zijn vastgelegd in een nieuw investeringsstatuut en financieel beoordelingskader;
 • De kwartaalrapportage is omgezet naar een tertaalrapportage. Hierbij zijn cycli vastgesteld voor het verbeteren van de feitelijke rapportages. De inzet: meer en betere sturingsinformatie;
 • Eerste stappen gezet naar werken volgens de OGSM-methode. Ook is een nieuwe controller aangesteld en is de functie van business controller gecreëerd, ook deze is inmiddels aangesteld;
 • Een visie en plan van aanpak opgesteld voor de ICT, inclusief de inrichting van de projectorganisatie;
 • Met medewerkers een workshop gehouden over zelforganiserende teams. Voor nadere ondersteuning selecteren wij geschikte bureaus;
 • Met alle medewerkers een workshop Integriteit gehouden;
 • Door de pandemie een versnelde invoering gerealiseerd van plaats- en tijdonafhankelijk werken. Ook is inmiddels beleid voor thuiswerken geschreven en vastgesteld, inclusief akkoord van de OR.